Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-10-01
Zamknięcie
2021-10-31
Grupa Azoty Chorzów
Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw oraz pogotowia awaryjnego w roku 2022 dla sprężarek eksploatowanych w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Chorzów S.A.
Nr przetargu SIWZ/MT/AW/09/2021

§ 1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 1. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100%)

2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.

3. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Modyfikacje SIWZ

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

§ 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw oraz pogotowia awaryjnego w roku 2022 dla sprężarek eksploatowanych w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Chorzów S.A.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące typy sprężarek:
Lp. Nazwa/typ Ilość maszyn Typ sprężarki Moc napędu [kW] Producent Rok produkcji
Stacjonarny agregat sprężarkowy SCS-1,5sm śrubowa 10,5 Fabryka Maszyn w Strzyżowie 1996
Stacjonarny agregat sprężarkowy SCS-1,5sm śrubowa 10,5 Fabryka Maszyn w Strzyżowie 1996
Stacjonarny agregat sprężarkowy SCS-22-08A śrubowa 22 Fabryka Maszyn w Strzyżowie 2000
EcoComp R30 śrubowa 30 Airpol 2012
Agregat sprężarkowy N50 tłokowa 7,5 Airpol 2002
Kompresor CompAir START-030 śrubowa 19 CompAir 2000
BOGE C5LR - 270 śrubowa Boge 2013
Kompresor CompAir L26-10A śrubowa 26 CompAir 2012
Sprężarka Airpol KT4 śrubowa Airpol 2018
10 Sprężarka Airpol K5 śrubowa 5,5 Airpol 2008
11 Sprężarka Airpol K5 śrubowa 5,5 Airpol 2014
12 Sprężarka Airpol K3 śrubowa 3,0 Airpol 2020
 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
 • Przegląd po 3000 godzin pracy (tzw. przegląd mały) sprężarek śrubowych:
 1. wymiana maty filtracyjnej na wlocie powietrza chłodzącego,
 2. wymiana wkładu filtra powietrza,
 3. wymiana filtra oleju,
 4. wymiana oleju,
 5. sprawdzenie ustawienia kół pasowych, stanu pasów klinowych i ich naprężenie,
 6. sprawdzenie stanu sprzęgła elastycznego (jeżeli występuje),
 7. sprawdzenie szczelności połączeń, w razie potrzeby ich uszczelnienie,
 8. sprawdzenie poprawności działania łącznika ciśnieniowego lub przetwornika ciśnienia,
 9. sprawdzenie poprawności działania zaworu zwrotnego,
 10. sprawdzenie działania wskaźnika temperatury oleju lub przetwornika temperatury,
 11. sprawdzenie stanu zaworu bezpieczeństwa,
 12. sprawdzenie nastaw zabezpieczenia termicznego silnika,
 13. sprawdzenie stanu wentylatora,
 14. sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej,
 15. oczyszczenie żebra chłodnicy oleju i powietrza.
 • Przegląd po 6000 godzin pracy (tzw. przegląd duży) sprężarek śrubowych:
 1. wykonanie wszystkich czynności z zakresu 2.3.1. tj. małego przeglądu,
 2. wymiana separatora oleju,
 3. wymiana pasków klinowych (jeżeli występują),
 4. wymiana wkładu termostatu,
 5. przeprowadzenie przegląd silnika elektrycznego.
 • Przegląd po 2000 godzin pracy sprężarek tłokowych:
 1. wymiana wkładu filtra powietrza,
 2. wymiana oleju,
 3. wymiana filtra oleju,
 4. wymiana zaworów roboczych,
 5. wymiana zaworu zwrotnego,
 6. sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,
 7. sprawdzenie stanu połączeń pneumatycznych.
 • Awaryjne zabezpieczenie sprężarek:

Zabezpieczenie awaryjne obejmuje naprawy w trybie awaryjnym sprężarek wymienionych w punkcie 2.2 SIWZ oraz dostarczenie sprężarek zastępczych.

§ 3 DANE TECHNICZNE/SPECYFIKACJA

 1. Obszar realizacji zadania:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A., ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów.

§ 4 ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej do zachowania poufności w całym zakresie przedmiotu zamówienia, również po jego zrealizowaniu. Informacje zdobyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia mogą być wykorzystane tylko w tym celu. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. Zamawiający rości sobie prawo do realizacji zamówienia w niepełnym zakresie oferty po ówczesnej akceptacji warunków przez Oferenta.
 3. Realizacja usług przeglądowych i serwisowych odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń lub zgłoszeń zgodnie z ustaleniami przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy na podstawie obopólnie podpisanej umowy ramowej.
 4. Zakres usług przeglądowych i serwisowych:
 • Dostawa transportem własnym i na własny koszt pracowników serwisu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia do siedziby Zamawiającego;
 • Dostarczenie zaświadczeń fabrycznych, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów dla urządzeń które wymagały wymieniany w czasie czynności przeglądowych i serwisowych;
 • Przystąpienie do serwisu najpóźniej w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii (należy wskazać osobę, która będzie przyjmować zgłoszenia);
 • Przystąpienie do planowanego przeglądu w ciągu jednego tygodnia od momentu zgłoszenia za pomocą poczty e-mail.
 1. Zamawiający rości sobie prawo do możliwości powierzenia materiałów Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. W razie konieczności Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii.
 3. Koszty naprawy serwisowej oraz koszty przeglądu rozumiane jako koszty robocizny (wraz z kosztami dojazdu) oraz opcjonalne koszty materiałów użytych do wykonania usługi, zestawione winny być każdorazowo na podstawie protokołu serwisowego lub przeglądu.
 • Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe:
 • Na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru wykonania usługi;
 • na dostarczone fabrycznie nowe części zamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia przekazania Zamawiającemu,
 • na dostarczone regenerowane części zamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu.

§ 5 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 6 WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI

 1. Każdorazowo odbiór usługi serwisowej lub przeglądu przez Zamawiającego zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Usługi Serwisowej lub Protokołem Przeglądu, który podpisany przez Strony stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
 2. Protokół Odbioru Usługi Serwisowej lub Protokół Przeglądu każdorazowo należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
 3. Protokół Odbioru Usługi Serwisowej lub Protokół Przeglądu sporządza Wykonawca.
 4. Termin płatności wynosi, co najmniej 30 dni kalendarzowych, od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 8 WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

 1. O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się wszyscy Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
 • Oferentów którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu
  lub nie podpisali/nie wykonali przedmiotu zamówienia;
 • Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Chorzów S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów);
 • Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty;
 • Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
 • Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
 • Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności;
 • Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 • Oferentów, którzy nie spełniają warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 8.1 SIWZ.

§ 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:
 • Ryczałtową stawkę roboczogodziny serwisowej;
 • Cenę jednostkową przeglądu małego sprężarek śrubowych;
 • Cenę jednostkową przeglądu dużego sprężarek śrubowych;
 • Cenę jednostkową przeglądu sprężarek tłokowych;
 • Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 1 do SIWZ;
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu o których mowa w punkcie 8 SIWZ – zał. nr 2 do SIWZ;
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności – zał. nr 3 do SIWZ;
 • Termin płatności (co najmniej 30 dni);
 • Termin realizacji (data) zgodnie z punktem 5 SIWZ;
 • Termin gwarancji dla prac zgodnie z punktem 4.7 SIWZ.
 1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
 2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
 3. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
 4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
 5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.
 8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.
 11. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodnością z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
 12. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/MT/AW/09/2021
Nie otwierać przed 31.10.2021 r. godz. 14.00

 1. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 9.13 SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 2. Oferent nie może wycofywać ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

§ 10 ZŁOŻENIE OFERT

 1.  Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.
 2. Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/Zaleca się aby oferta została złożona albo w formie pisemnej (zgodnie z p. 10.1 powyżej) albo w formie elektronicznej (zgodnie z p. 10.2 powyżej). W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta może zostać odrzucona.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2021 r. o godzinie 14:00.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 11 WERYFIKACJA I OCENA OFERT

 1.  Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.
 2. W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 4. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego mogą zostać odrzucone.
 5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Kryterium 1: Ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej 30%
Kryterium 2: Cena jednostkowa przeglądu małego sprężarek śrubowych 30%
Kryterium 3: Cena jednostkowa przeglądu dużego sprężarek śrubowych 30%
Kryterium 4: Cena jednostkowa przeglądu sprężarek tłokowych 10%
 1. Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w p. 11.5 SIWZ.

§ 12 ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

 1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych
  w SIWZ.
 2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
 3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.
 4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty
  i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
  o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu
 6. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.
 7. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oferty dla części oferowanego zakresu. 
 9. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane
  lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert
  i z powyższego względu oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania,
  a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

§ 13 INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji udziela:

 1. W sprawach formalnych i technicznych oraz w zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:
  Krzysztof Lisowicz  - kontakt  email: ##zgonhoidu.axhdlxro#at#vgjeppodin.rdb## tel. +48 530 920 060
 2. W sprawach formalnych i technicznych oraz w zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:
  Mieczysław Nowak - kontakt  email: ##bxtronhapl.cdlpz#at#vgjeppodin.rdb## tel. +48 515 033 585
 3. W zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:
  Artur Wrodarczyk – kontakt email: ##pgijg.lgdspgronz#at#vgjeppodin.rdb## tel. +48 533 324 373
 4. W sprawach związanych z Platformą Zakupową:
  Dział Helpdesk Nr tel.: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57, e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##

Wyjaśnienia są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Wyszukiwarka