Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-11-23
Zamknięcie
2020-12-10
Grupa Azoty Chorzów
Sukcesywny odbiór odpadów z terenu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Nr przetargu SIWZ/SB/5/2020Dokument bez tytułu

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów NIP 627-001-16-43, REGON 271515599Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %)

1.2 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom.

1.3 Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

1.4 Modyfikacje SIWZ.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne odbiory od Zakładów Azotowych Chorzów S.A. odpadów według zawartej we wzorze oferty specyfikacji, uwzględniającej kod odpadu i przewidywane ilości w ciągu roku (załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1). Ponadto, zamówienie uwzględnia stałe podstawienie przez Odbiorcę pojemników (kontenerów) na odpady produkcyjne (w przypadku odpadów, dla których taki sposób zmagazynowania został wskazany w kolumnie 5 tabeli, zamieszczonej w pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ).

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywny odbiór odpadów zgodnie ze składanymi zleceniami w okresie:
- od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (6 miesięcy) lub
- od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (9 miesięcy) lub
- od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (12 miesięcy).
Oferent składa ofertę na jeden z w/w okresów realizacji przedmiotu zamówienia.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

4.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 5 SIWZ.

4.2. Dla odpadów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, oferenci posiadają obowiązujące zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i/lub wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach oraz wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów [Oferent jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą: decyzję/decyzje w w/w zakresie, kopię wniosku/wniosków o zmianę posiadanych zezwoleń (wraz z potwierdzeniem ich przedłożenia w terminie ustawowym, tj. do dnia 5 marca 2020 r., do właściwego organu ochrony środowiska) oraz dołączyć informację dotyczącą nadanego numeru BDO],

4.3. Świadczą usługi w zakresie, o którym mowa w pkt 4.2., przez co najmniej 24 miesiące (Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty, n/w informacji i dokumentów:

 • wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,
 • wskazanie dat wykonania usług (rozpoczęcia i zakończenia),
 • wskazanie miejsca wykonania,
 • opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, stwierdzającą, że zostały one wykonane należycie),

4.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie w przedmiotowym zakresie),

4.5. Oferent nie posiada zaległości podatkowych (Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty zaświadczenie z Urzędu Skarbowego- datowane nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem złożenia oferty. W przypadku problemów z terminowym uzyskaniem zaświadczenia, dopuszczamy dołączenie do oferty oświadczenia Oferenta. Przy czym jeżeli Oferent zostanie zakwalifikowany do dalszych negocjacji, należy dostarczyć ww. zaświadczenie.),

4.6. Oferent nie zalega ze składkami wobec ZUS (Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty zaświadczenie z ZUS- datowane nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem złożenia oferty. W przypadku problemów z terminowym uzyskaniem zaświadczenia, dopuszczamy dołączenie do oferty oświadczenia Oferenta. Przy czym jeżeli Oferent zostanie zakwalifikowany do dalszych negocjacji, należy dostarczyć ww. zaświadczenie.),

4.7. Oferent nie zalega z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska (Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące roku 2019. W przypadku problemów z terminowym uzyskaniem zaświadczenia dopuszczamy dołączenie do oferty oświadczenia Oferenta. Przy czym jeżeli Oferent zostanie zakwalifikowany do dalszych negocjacji, należy dostarczyć ww. zaświadczenie.),

4.8. Wobec Oferenta, nie toczy się postępowanie o naruszenie przepisów ustawy o odpadach lub ustawy Prawo ochrony środowiska (Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie w przedmiotowym zakresie),

4.9. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie, że Oferent jest czynnym podatnikiem VAT (wraz z wyciągiem z „Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”),

4.10. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej prawidłową realizację Umowy przez cały okres jej trwania,

4.11. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt 5 SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ,

4.12. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzałącznik nr 3 do SIWZ,

4.13. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufnościzałącznik nr 4 do SIWZ,

4.14. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

5. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

5.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy.

5.2. Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów).

5.3. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty.

5.4. Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.

5.5. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego.

5.6. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności.

5.7. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

8. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności wynosi każdorazowo 60 dni kalendarzowych, od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za poszczególne odbiory odpadów.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Oferta musi zawierać:

 1. Cenę netto (bez podatku VAT), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia – podana cena podlega ocenie zgodnie z punktem 11.6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego grosza). Wykonawca może podać tylko jedną cenę dla danego odpadu w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zaoferowana cena podlega gwarancji stałości w całym okresie, na który Wykonawca przedłoży ofertę (tj. odpowiednio: 6, 9 lub 12 miesięcy),
 2. Określenie terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia (6, 9 lub 12 miesięcy) – podany termin podlega ocenie zgodnie z punktem 11.6, przy czym minimalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy,
 3. Określenie terminu realizacji odbioru odpadu w dniach kalendarzowych od momentu złożenia zlecenia – podany termin podlega ocenie zgodnie z punktem 11.6, przy czym maksymalny termin realizacji odbioru odpadu wynosi 7 dni kalendarzowych,
 4. Określenie warunków płatności,
 5. Aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wpis do KRS lub CEIDG,
 6. Wszystkie wymagane do dołączenia dokumenty (w tym oświadczenia) oraz załączniki, zgodnie z SIWZ.

9.2 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

9.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zamówieniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

9.4 Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS, CEiDG lub pełnomocnictwo).

9.5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

9.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących co najmniej 8 rodzajów odpadów; odpad o kodzie 10 01 01 (żużle i pyły) traktowany jest jako jeden rodzaj.

9.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.8 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną przez Oferenta
do kontaktu.

9.9 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9.10 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.11 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione.
Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.

9.12 Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

9.13 Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE SIWZ/SB/5/2020
Nie otwierać przed 10.12.2020 r. godz. 14.00

9.14. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 9.13 SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.

9.15. Oferent nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

10. ZŁOŻENIE OFERT

10.1 Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

10.2 Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest, aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

10.3 Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2020 r. o godzinie 14:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. OTWARCIE, WERYFIKACJA I OCENA OFERT

11.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

11.2 Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

11.3 W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

11.4 W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert. W przypadku negocjacji Oferent/ Oferenci przedłoży/ą ostateczne oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.5 Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego zostaną odrzucone.

11.6 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena oferty wraz z kosztami transportu (w zł/Mg): 75%
 2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia (w miesiącach): 20%
 3. Czas realizacji odbioru odpadów (w dniach kalendarzowych od momentu złożenia zlecenia): 5%

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom, odbywać się będzie wg następujących zasad:

Cena oferty wraz z kosztami transportu (w zł/Mg):

Ocenie zostanie poddana cena oferty za realizację odbioru 1 tony (Mg) odpadu wraz z kosztami transportu, zaproponowana przez Wykonawcę, wg wzoru:

Liczba punktów = cena najniższej zaproponowanej oferty/cena oferty badanej x 75.

Zaoferowana cena będzie podlegać gwarancji stałości w całym okresie, na który Wykonawca przedłoży ofertę (tj. odpowiednio: 6, 9 lub 12 miesięcy).

Czas realizacji całości przedmiotu zamówienia (w miesiącach):

Wykonawca obejmie przedmiot zamówienia czasem realizacji sukcesywnego odbioru odpadów z terenu Spółki przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy (począwszy od dnia 01.01.2021 r.).

Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas realizacji całości przedmiotu zamówienia przez okres:

 • 6 miesięcy, Zamawiający przyzna = 0 pkt,
 • 9 miesięcy, Zamawiający przyzna = 10 pkt,
 • 12 miesięcy, Zamawiający przyzna = 20 pkt.

Czas realizacji odbioru odpadów (w dniach kalendarzowych od momentu złożenia zlecenia): Wykonawca obejmie przedmiot zamówienia czasem realizacji odbioru odpadów w dniach kalendarzowych od momentu złożenia zlecenia maksimum 7 dni.
Jeżeli wykonawca zaoferuje czas realizacji odbioru odpadów:

 • równy 7 dni, Zamawiający przyzna = 0 pkt,
 • 5 – 6 dni, Zamawiający przyzna = 2 pkt,
 • 3 – 4 dni, Zamawiający przyzna = 3 pkt,
 • krótszy lub równy 2 dni, Zamawiający przyzna = 5 pkt.

Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty

11.7 Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród analizowanych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w p. 11.6 SIWZ.

12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY:

O wyniku postępowania przetargowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z Odbiorcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zawarta zostanie Umowa, po wynegocjowaniu wszystkich warunków. Zobowiązanie powstaje po zawarciu Umowy.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

15. ŚRODKI ODWOŁAWCZE:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.
W postępowaniu Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

16. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

16.1 Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

16.2 Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.

16.3 Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.

16.4 O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

16.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

16.6 Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.

16.7 Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

16.8 W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

17. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

17.1 W sprawach formalnych i merytorycznych:

Justyna Tańska – Specjalista ds. Ochrony Środowiska
e-mail: ##hgdsdlxhzd.oprw#at#vgjeppodin.rdb##, tel. (+48) 570 250 799

lub Sonia Piecek
e-mail: ##hgdsdlxhzd.oprw#at#vgjeppodin.rdb##, tel. (+48) 535 332 230

17.2 W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej:

Dział Helpdesk
e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##,
tel.: (71) 787 35 34; (71) 787 37 27; (71) 787 37 57.

ZAŁĄCZNIKI:

Wyszukiwarka