Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-10-04
Zamknięcie
2021-10-29
Grupa Azoty Chorzów
Wykonanie na podstawie istniejącego projektu instalacji wyłącznika ppoż. w budynku Wydziału Produkcji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
Nr przetargu SIWZ/MT/AW/10/2021

1.INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100%)

1.2 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.

1.3 Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

1.4 Modyfikacje SIWZ

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie istniejącego projektu instalacji wyłącznika ppoż. w budynku Wydziału Produkcji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

3. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a. Wykonanie na podstawie istniejącego projektu przebudowy układu zasilania budynku Wydziału Produkcji;

b. Dostarczenie i zabudowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz ich okablowanie na podstawie istniejącego projektu;

c. Dostarczenie i zabudowanie urządzeń niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z istniejącym projektem;

d. Wykonanie po zakończeniu montażu, regulacji i uruchomienia urządzeń oraz wykonanie prób funkcjonalnych kompletnej instalacji;

e. Wykonanie pomiarów i badań i sporządzenie protokołów ze:

 • sprawdzenia ciągłości żył kabli zasilających i sterowniczych,
 • pomiarów rezystancji kabli zasilających i sterowniczych,
 • badania  wyłączników przeciwpożarowych;

f. Przywrócenie terenu prac do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przekazanym projektem, obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przepisami BHP. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem.

3.2 Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia:

Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach  dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być narażone, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót. Zastosowane wyroby budowlane powinny być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie i spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane. Powinny posiadać: atesty, certyfikaty lub deklaracje dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz spełniać zapisy normy PN-EN 50164, PN-EN 62561 oraz normy PN EN 62305. Użyty sprzęt do wykonania prac musi byś sprawny i posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania. Wykonawca może zastosować materiały inne niż zakłada projekt, jeżeli proponowane materiały zamienne spełniają wymogi pod względem technicznym i uzyskają aprobatę Projektanta, a Zamawiający wyrazi zgodę na ich zastosowanie. Parametry techniczne materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od właściwości i parametrów materiałów uwzględnionych w projekcie.

3.3 Badania i pomiary elektryczne

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów końcowych. Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami oraz przyrządami posiadającymi aktualne badania legalizacyjne (nie starsze niż 1-rok). Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

3.4 Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, a w szczególności zaktualizowaną część opisową i rysunkową projektu budowlano - wykonawczego. Wszystkie wyniki badań i pomiarów powinny być dołączone do odbioru technicznego wykonanych robót. Należy przekazać Zamawiającemu wszystkie atesty, karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje, karty gwarancyjne, itp.

3.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska, przepisy BHP oraz ochrony Ppoż. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzić i oznakować.

3.6 Warunki wykonywania prac

Prace będą wykonywane w czynnym zakładzie. Wszelkie wyłączenia i inne prace Wykonawcy, które mogą stwarzać jakiekolwiek utrudnienia, powinny być uzgodnione z odpowiednimi służbami Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Należy tak zorganizować prace, aby zapewnić na czas robót swobodne przemieszczanie się pracowników Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. na terenie budynku dyrekcji, gdzie wykonywane będą prace. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby nadzorującej prace i posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, który będzie pełnił swoją funkcję w oparciu o odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie uzgadniania koniecznych zmian projektowych, przebiegu trasy, itp.

4. ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.1 Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumenty źródłowe będące w jego posiadaniu niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

4.2 Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej do zachowania poufności w całym zakresie przedmiotu zamówienia, również po jego zrealizowaniu. Informacje zdobyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia mogą być wykorzystane tylko w tym celu. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4.3 W przetargu mogą wziąć udział tylko te firmy, które przeprowadzą wizję lokalną.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.11.2021 r.

6. OKRES GWARANCJI

Wymagany minimalny czas trwania gwarancji wnosi 60 miesięcy.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin płatności wynosi, co najmniej 30 dni kalendarzowych, od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

9.1 O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się wszyscy Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia projektowe lub dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi takie uprawnienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 3. Przed złożeniem oferty – wezmą udział w wizji lokalnej na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A., przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie.

9.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 • Oferentów którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu
  lub nie podpisali/nie wykonali przedmiotu zamówienia;
 • Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Chorzów S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów);
 • Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty;
 • Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
 • Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
 • Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności;
 • Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 • Oferentów, którzy nie spełniają warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9.1 SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Oferta musi zawierać:

 • całkowitą cenę ryczałtową netto za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia – podana cena podlega ocenie zgodnie z punktem 11.5 SIWZ,
 • aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wypis z KRS lub CEIDG,
 • oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 1 do SIWZ,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu o których mowa w punkcie 8 SIWZ – zał. nr 2 do SIWZ,
 • oświadczenie o zachowaniu poufności – zał. nr 3 do SIWZ,
 • formularz ofertowy – zał. nr 4 do SIWZ,
 • listę referencyjną potwierdzającą posiadane doświadczenie. Wymaga się przedstawienia referencji za prace o zakresie podobnym do zakresu niniejszej SIWZ, wykonane (liczy się data odbioru końcowego) nie wcześniej niż 3 lata przed terminem składania ofert (określonym w punkcie 11.4). Doświadczenie oferenta potwierdzone przedstawionymi referencjami stanowi jedno z kryterium oceny ofert zgodnie z punktem 11.5 SIWZ.
 • termin płatności (co najmniej 30 dni).

10.2 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

10.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu, zgodnie z formularzem ofertowym określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.

10.4 Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

10.5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

10.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

10.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.

10.8 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10.9 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.10 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.

10.11 Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodnością z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

10.12 Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/MT/AW/10/2021
Nie otwierać przed 29.10.2021 r. godz. 14.00

10.13 Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 9.12 SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.

10.14 Oferent nie może wycofywać ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

11. ZŁOŻENIE OFERT

11.1 Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

11.2 Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

11.3 Zaleca się aby oferta została złożona albo w formie pisemnej (zgodnie z p. 11.1 powyżej) albo w formie elektronicznej (zgodnie z p. 11.2 powyżej). W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta może zostać odrzucona.

11.4 Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2021 r. o godzinie 14:00.

11.5 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. WERYFIKACJA I OCENA OFERT

 12.1 Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

12.2 W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.

12.3 W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

12.4 Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego mogą zostać odrzucone.

12.5 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Kryterium 1:   Oferowana cena ryczałtowa netto za wykonanie całości prac 90%
Kryterium 2: Referencje 10%

12.6 Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w p. 12.5 SIWZ.

13. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

13.1 Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

13.2 Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.

13.3 Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.

13.4 O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

13.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty
i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu

13.6 Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem Zamawiającego bądź jego następców prawnych.

13.7 Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

13.8 W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę
z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

14. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji udziela:

14.1 W sprawach formalnych i technicznych oraz w zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:

Mieczysław Nowak – kontakt email: ##bxtronhapl.cdlpz#at#vgjeppodin.rdb## tel. +48 515 033 585

Grzegorz Waluda – kontakt email: ##vgotvdgo.lpajsp#at#vgjeppodin.rdb## tel. +48 533 324 370

14.2 W sprawach związanych z Platformą Zakupową:

Dział Helpdesk Nr tel.: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57

e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##

Wyszukiwarka