Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-09-15
Zamknięcie
2021-10-08
Grupa Azoty Chorzów
Bieżące utrzymanie ruchu instalacji elektrycznej 6/0,4 kV do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej
Nr przetargu SIWZ/ME/063/2021/EE

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1. Zamawiający:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43, REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %).

1.2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz protestom i odwołaniom.
1.3. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
1.4. Modyfikacje SIWZ:
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa polegająca na bieżącym, całodobowym utrzymaniu ruchu instalacji elektrycznej 6/0,4 kV do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej będącej własnością Zamawiającego w branżach: elektroenergetycznej, pomiarowej i urządzeń automatyki na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.

3. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Zakres zleconych czynności stanowią:
3.1.1. Całodobowa obsługa Centralnej Nastawni Elektrycznej i pozostałych obiektów Zamawiającego przez wszystkie dni tygodnia oraz święta w systemie trzyzmianowym z zastrzeżeniem, iż zaplanowane czynności łączeniowe, przeglądy, prace konserwacyjne i remontowe wykonywane będą jedynie na zmianie rannej w dni robocze.
3.1.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na miejscu: stałą obsługę, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3.1.3. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia grupy E1 bez ograniczeń napięcia, przy czym na rannej zmianie przynajmniej jeden pracownik musi posiadać uprawnienia D1 bez ograniczeń napięcia.
3.1.4. W sytuacjach awaryjnych zagrażających ciągłości dostaw energii elektrycznej lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, podjęcie natychmiastowych działań koordynujących oraz organizujących dojazd dodatkowych pracowników w celu podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie układu elektroenergetycznego i dokonanie niezbędnych przełączeń.
3.1.5. Prowadzenie i przestrzeganie harmonogramów badań i pomiarów w uzgodnieniu z Głównym Elektrykiem Zamawiającego.
3.1.6. Prowadzenie bieżącej kontroli parametrów elektrycznych głównych linii zasilających budynki stacyjne oraz obsługa oprogramowania wizualizacyjnego ZEG.
3.1.7. Prowadzenie nakazanej prawem dokumentacji prac wymagających zezwoleń i dopuszczeń wg. wzorów załączonych w instrukcji eksploatacji.
3.1.8. Dopuszczanie, nadzór i koordynacja prac własnych brygad remontowych.
3.1.9. Dopuszczanie i koordynacja prac obcych firm na podległych obiektach i urządzeniach w zakresie prac elektroenergetycznych.
3.1.10. Przeprowadzanie, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem profilaktyk zabezpieczeń elektroenergetycznych średniego napięcia odbiorów stacyjnych oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów i regulacji.
3.1.11. Przeprowadzanie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pomiarów i konserwacji transformatorów stacyjnych oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów
i regulacji.
3.1.12. Przeprowadzanie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem konserwacji i przeglądów wyłączników i odłączników stacyjnych średniego napięcia wraz z napędami wymienionych
w załączniku nr 1 oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i regulacji.
3.1.13. Przeprowadzanie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem konserwacji i przeglądów wyłączników i odłączników stacyjnych niskiego napięcia oraz sporządzenie protokołów
z przeprowadzonych przeglądów i regulacji.
3.1.14. Prace eksploatacyjne i konserwacyjne przy urządzeniach stacyjnych.
3.1.15. Wykonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i archiwizacja odczytów (zapis do książki liczników).
3.1.16. Bieżąca kontrola układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz utrzymanie optymalnych parametrów elektrycznych sieci rozdzielczej.
3.1.17. Wykonywanie czynności łączeniowych (planowych i awaryjnych) na obiektach.
3.1.18. Oględziny budynków stacyjnych i CNE oraz sygnalizowanie niezbędnych prac remontowych i naprawczych.
3.1.19. W okresie zimowym odśnieżanie wejść do budynków stacyjnych i czynnych komór transformatorowych.
3.1.20. W okresach intensywnych opadów deszczu nadzór nad działaniem instalacji odwadniania piwnic w budynkach stacyjnych.
3.1.21. Konserwacja i nadzór nad prawidłowym działaniem instalacji oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych oraz ogrzewania elektrycznego budynków stacyjnych.
3.1.22. Konserwacja i obsługa instalacji prądu stałego 110V DC w obiektach.
3.1.23. Nadzór nad zachowaniem czasookresów przeglądów i badań sprzętu dielektrycznego
i ppoż.
3.1.24. Czynności eksploatacyjne przy czynnych kompresorach oraz przygotowanie dopuszczenia zbiorników sprężonego powietrza przez Urząd Dozoru Technicznego.
3.1.25. Dbałość o utrzymanie porządku na podległych obiektach elektroenergetycznych.
3.1.26. Wykonywanie na obiektach stacyjnych, zgodnie z harmonogramem (w cyklach 5-cio letnich), pomiarów ochronnych do 1kV w zakresie: samoczynnego wyłączenia napięcia (pomiar pętli zwarcia).
3.1.27. Wykonywanie na obiektach stacyjnych, zgodnie z harmonogramem (w cyklach 5-cio letnich) pomiarów stanów izolacji obwodów jedno i trójfazowych.
3.1.28. Wykonywanie na obiektach stacyjnych, zgodnie z harmonogramem (w cyklach 5-cio letnich) badania wyłączników różnicowoprądowych.
3.1.29. Wykonywanie na obiektach stacyjnych, zgodnie z harmonogramem (w cyklach 5-cio letnich) pomiarów instalacji odgromowej.
3.1.30. Wykonywanie pomiarów ciągłości i skuteczności uziemienia czynnych pól rozdzielni SN-6kV
na obiektach stacyjnych, zgodnie z harmonogramem (w cyklach 5-cio letnich).
3.1.31. Wykonywanie pomiarów napięć rażenia czynnych pól rozdzielni SN-6kV na obiektach stacyjnych , zgodnie z harmonogramem (w cyklach 5-cio letnich).
3.1.32. Nadzór oraz aktualizacja instrukcji eksploatacji obsługiwanych obiektów elektroenergetycznych.
3.2. Wykaz obiektów oraz urządzeń objętych Zamówieniem zostanie udostępniony po podpisaniu przez Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. ISTOTNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty źródłowe będące w jego posiadaniu niezbędne do wykonania usługi.
4.2. Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej do zachowania poufności w całym zakresie przedmiotu zamówienia, również po jego zrealizowaniu. Informacje zdobyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia mogą być wykorzystane tylko w tym celu. Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4.3. W przetargu mogą wziąć udział tylko te firmy, które przeprowadzą wizję lokalną.
4.4. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych, od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
7.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali przedmiotu zamówienia.
7.2. Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. W sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów).
7.3. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty.
7.4. Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.
7.5. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego.
7.6. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności.
7.7. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
8.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 7. SIWZ.
8.2. Posiadają wymagane uprawnienia lub dysponują osobą/osobami posiadającą/ posiadającymi w/w uprawnienia.
8.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia oraz mogą się wykazać minimum 5-letnim doświadczeniem (popartym referencjami) w wykonywaniu usług o podobnym profilu i zakresie.
8.4. Zatrudniają pracowników posiadających stosowne uprawnienia do realizacji usługi.
8.5. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SIWZ.
8.6. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do SIWZ.
8.7. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufności – załącznik nr 3 do SIWZ,
8.8. Przed złożeniem oferty – wezmą udział w wizji lokalnej na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

9.1. Oferta musi zawierać:
a) Całkowitą miesięczną cenę ryczałtową netto za wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia – podana cena podlega ocenie zgodnie z punktem 11.5,
b) Aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wypis z KRS lub CEIDG,
c) Wszystkie wymagane do dołączenia załączniki zgodnie z SIWZ,
d) Referencje.
9.2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
9.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zamówieniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.
9.4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
9.5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
9.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
9.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.
9.8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
9.9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.
9.11. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
9.12. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/ME/063/2021/EE
Nie otwierać przed 08.10.2021r. godz. 14.00

9.13. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 9.12. SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.
9.14. Oferent nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

10. SKŁADANIE OFERT:

10.1. Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.
10.2. Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/
W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest, aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.
10.3. Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2021 r. o godzinie 14:00.
10.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. WERYFIKACJA I OCENA OFERT:

11.1. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.
11.2. W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.
11.3. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
11.4. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego zostaną odrzucone.
11.5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 Kryterium        Znaczenie procentowe kryterium
 Miesięczna cena ryczałtowa netto   70 % Referencje              30 %

11.6. Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu
ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w pkt 11.5 SIWZ.

12. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

12.1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
12.2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
12.3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.
12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
12.5. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem Zamawiającego bądź jego następców prawnych.
12.6. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
12.7. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

13. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:
13.1. W sprawach formalnych oraz w zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:
a) Adam Matich tel. +48 575 600 582 ##pspb.bpixrw#at#vgjeppodin.rdb##
b) Adam Szary tel. +48 536 996 500 ##pspb.hopgn#at#vgjeppodin.rdb##
13.2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej: Dział Helpdesk
e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##, tel.: (71) 787 35 34; (71) 787 37 27; (71) 787 37 57.

Wyszukiwarka