Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-07-15
Zamknięcie
2020-07-23
Grupa Azoty Chorzów
Kompleksowa realizacja zadań z obszaru ochrony środowiska w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie
Nr przetargu SIWZ/SB/2/2020

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %).

1.2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom.

1.3. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

1.4. Modyfikacje SIWZ:

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadań z obszaru ochrony środowiska w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie, obejmująca, w szczególności:

 • monitorowanie obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie wszelkich aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz inicjowanie działań zmierzających do ich wdrożenia;
 • terminowe przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska (m.in. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, sprawozdawczość opakowaniowa, sprawozdawczość odpadowa, Krajowa Baza KOBiZE, e-PRTR, GUS);
 • bieżąca obsługa Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
 • przygotowywanie zleceń na wykonywanie pomiarów i analiz w zakresie ochrony środowiska;
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie ochrony środowiska;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz organami kontrolnymi z zakresu ochrony środowiska;
 • koordynowanie działań i nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym w Spółce (ZDR);
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem;
 • koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • organizowanie i nadzór nad działaniami mającymi na celu wykonanie ustawowych obowiązków dotyczących odpadów pochodzących z opakowań wyrobów wprowadzonych na rynek krajowy oraz na rynki zagraniczne (w szczególności na rynek niemiecki);
 • nadzór nad gospodarką odpadami w Spółce.
 • wspieranie działań badawczo-rozwojowych w zakresie ochrony środowiska, opakowań biodegradowalnych oraz gospodarki odpadami, itp.

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kompleksowa realizacja zadań z obszaru ochrony środowiska w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie będzie realizowana w oparciu o stałą umowę współpracy zawartą na okres co najmniej jednego roku.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

4.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 5 SIWZ,

4.2. Świadczą usługi w zakresie obsługi podmiotów w obszarze ochrony środowiska przez okres co najmniej 24 miesięcy (Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty, n/w informacji i dokumentów:

• wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były/są usługi,

• wskazanie dat wykonania usług (rozpoczęcia i zakończenia),

• wskazanie miejsca wykonania,

• referencje podmiotu/podmiotów, na rzecz którego/których realizowane były/są usługi,

4.4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie w przedmiotowym zakresie),

4.4. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie, że Oferent jest czynnym podatnikiem VAT (wraz z wyciągiem z „Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”),

4.5. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej prawidłową realizację Umowy przez cały okres jej trwania,

4.6. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt 5 SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ,

4.7. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzałącznik nr 3 do SIWZ,

4.8. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufnościzałącznik nr 4 do SIWZ,

4.9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

5. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

5.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy,

5.2. Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów),

5.3. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty,

5.4. Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,

5.5. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,

5.6. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,

5.7. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych, od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonane usługi w danym miesiącu kalendarzowym.

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

9.1. Oferta musi zawierać:

a) Cenę netto (bez podatku VAT), w odniesieniu do miesięcznego kosztu obsługi, obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia podana cena podlega ocenie zgodnie z punktem 11.6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego (do jednego grosza),

b) Określenie warunków płatności,

c) Aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wypis z KRS lub CEIDG,

d) Wszystkie wymagane do dołączenia dokumenty (w tym oświadczenia) oraz załączniki, zgodnie z SIWZ.        

9.2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

9.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zamówieniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

9.4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (KRS, CEiDG lub pełnomocnictwo).

9.5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

9.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu.

9.8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9.9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.

9.11. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

9.12. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/SB/2/2020

„Kompleksowa realizacja zadań z obszaru ochrony środowiska w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie”

Nie otwierać przed dniem 23.07.2020 godz. 14.30 (CET)

9.13. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 9.12 SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.

9.14. Oferent nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

10. SKŁADANIE OFERT:

10.1. Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

10.2. Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest, aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

10.3. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2020 r. o godzinie 14:00 (CET).

10.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. OTWARCIE, WERYFIKACJA I OCENA OFERT:

11.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

11.2. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

11.3. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

11.4. W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać dosłania przez Oferentów uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert. W przypadku negocjacji Oferent/Oferenci przedłoży/ą ostateczne oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.5. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego, zostaną odrzucone.

11.6. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

a) Oferowana cena netto (w zł): 80%,

b) Czas realizacji usług w obszarze ochrony środowiska na rzecz innych podmiotów – doświadczenie poparte referencjami (w miesiącach): 20%.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom, odbywać się będzie wg następujących zasad:

Oferowana cena netto (w zł):

Ocenie zostanie poddana cena oferty za realizację usług, wg wzoru:

Liczba punktów = cena najniższej zaproponowanej oferty/cena oferty badanej x 80.

Czas realizacji usług w obszarze ochrony środowiska na rzecz innych podmiotów – doświadczenie poparte referencjami (w miesiącach):

Jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w świadczeniu usług z obszaru ochrony środowiska na rzecz innych podmiotów, wynoszącym:

 • 24 miesięcy, Zamawiający przyzna = 0 pkt,
 • 25-36 miesięcy, Zamawiający przyzna = 10 pkt,
 • 37 miesięcy i więcej, Zamawiający przyzna = 20 pkt.

Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty

11.7. Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród analizowanych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w p. 11.6 SIWZ.

12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY:

O wyniku postępowania przetargowego Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z Odbiorcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zawarta zostanie Umowa, po wynegocjowaniu wszystkich warunków. Zobowiązanie powstaje po zawarciu Umowy.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

15. ŚRODKI ODWOŁAWCZE:

Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

W postępowaniu Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

 

16. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

16.1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

16.2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.

16.3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.

16.4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

16.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

16.6. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.

16.7. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

16.8. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

17. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

17.1. W sprawach formalnych i merytorycznych:

17.2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej:

18. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego.

Zał. nr 2 – Oświadczenie Oferenta dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 – Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zał. nr 4 – Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności.

Wyszukiwarka