Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-02-08
Zamknięcie
2021-02-18
Grupa Azoty Chorzów
Ochrona fizyczna terenu i obiektów Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Nr przetargu SIWZ/MM/AS/1/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje:

 1. Świadczenie usługi bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie i w obiektach należących do Zamawiającego, zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.
 2. Monitorowanie sygnałów alarmowych pochodzących z kamer i czujników znajdujących się na terenie Spółki i w chronionych obiektach.
 3. Podejmowanie działań przez grupę interwencyjną Wykonawcy, w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa mienia i osób na terenie Spółki.
 4. Opracowanie instrukcji i planu ochrony obiektu.

Zakres czynności/obowiązków pracowników ochrony:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu.
 2. Monitorowanie obrazu z kamer i sygnałów z czujników systemu monitoringu w wydzielonym pomieszczeniu w budynku dyrekcji przeznaczonym na centrum monitoringu.
 3. Obsługa bramek magnetycznych wejścia/wyjścia zainstalowanych w budynkach portierni (na bramach wjazdowych).

Posterunek nr 1 przy ul. Narutowicza:

 • 1 pracownik całą dobę
 • 1 pracownik w godz. 6:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku

Posterunek nr 2 przy ul. Maciejkowickiej:

 • 1 pracownik całą dobę

Patrol:

 • w dni robocze 1 pracownik całodobowo oraz dodatkowa osoba w godzinach od 15.00 do 6.00
 • w dni wolne od pracy 2 osoby całodobowo.

4. Kontrola ruchu osobowego.
5. Kontrola ruchu materiałowego.
6. Reagowanie na przypadki nieprzestrzegania przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
7. Ochrona przed kradzieżą i zniszczeniem mienia będącego własnością Spółki.
8. Kontrola osób związana z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – posiadanie własnego legalizowanego alkomatu.
9. W uzasadnionych przypadkach powiadomienie grupy interwencyjnej.
10. Wykonywanie czynności związanych z ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia.
11. Całodobowe monitorowanie obrazu z kamer oraz sygnałów z czujników alarmowych.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom ochrony jednolity ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu realizującego usługę.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji służby, a w szczególności:

 1. książki służby;
 2. książki ewidencji kluczy;
 3. książki ewidencji gości;
 4. grafiku służby;
 5. rejestru odbytych patroli;
 6. wykazu sprzętu i dokumentacji podlegającej przekazaniu/przyjęciu przez służbę      ochrony obiektu.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.04.2021 r. godz. 7.00 do dnia 31.03.2023 r. godz. 6.59.

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia realizacji usługi może ulec przesunięciu w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej wyłaniającej Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku przedmiot umowy realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia wskazanego przez Zamawiającego, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. ochrony osób i mienia, wydane przez właściwy organ przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat, o wartości nie niższej niż 250.000,00 zł brutto/rok, którego przedmiotem była lub jest ochrona fizyczna kompleksu budynków biurowych i produkcyjnych znajdujących się na wydzielonym obszarze i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 30000 m2;

W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie wykonanych/zakończonych) wartość zrealizowanej części zamówienia przed upływem terminu składania ofert, nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł brutto.

Sposób oceny spełnienia warunku:

Wykonawca powinien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: tj.: dysponować zespołem - co najmniej 30 osobami, które uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu umowy jako pracownicy ochrony fizycznej. Przynajmniej 1 pracownik ochrony fizycznej na zmianie musi posiadać aktualną licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego lub pierwszego stopnia.

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 mln zł.

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowałzasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wymagania podstawowe.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi mieć formę pisemną.
 3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
 4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 6. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
 7. Nie dopuszcza się złożenie oferty wspólnej.
 8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.
 9. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
 10. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
 • aktualna i ważna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. ochrony osób i mienia wydaną przez właściwy organ przed upływem terminu składania ofert,
 • zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje pracowników – licencje,
 • referencje z ostatnich 3 lat z wykonania co najmniej 3 usług,
 • opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie ul. Narutowicza 15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
z dopiskiem: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/MM/AS/1/2021

Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/
W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta może zostać odrzucona.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2021 godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

 1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
 2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
 3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.
 4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty
  i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
  o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu
 6. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.
 7. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oferty dla części oferowanego zakresu.
 9. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.
 10. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia do Umowy kar umownych za nieterminowe wykonanie Umowy w wysokości do 1% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia.
 11. Przewiduje się, że umowa wraz z załącznikami będzie miała formę elektroniczną i po stronie Zamawiającego będzie podpisywana wyłącznie przy użyciu podpisów elektronicznych

INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

 • w sprawach związanych z Platformą Zakupową: Dział Helpdesk Nr tel.: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57 e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. nr 1. – Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 2. – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wyszukiwarka