Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-08-19
Zamknięcie
2020-08-28
Grupa Azoty Chorzów
„Przeprowadzenie okresowych pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
Nr przetargu SIWZ/SB/3/2020

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 1. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509 Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %)

 1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom.
 2. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Modyfikacje SIWZ.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu, okresowych pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wprowadzanych do powietrza ze źródeł zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie, tj.:

 1. Dwa pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładowej kotłowni w terminach: do dnia 18.09.2020 r. (pierwszy pomiar) oraz do dnia 10.12.2020 r. (drugi pomiar), w zakresie wynikającym z WARIANTU I lub WARIANTU II:

WARIANT I:

 • Emitor E5 Kocioł olejowy Favorit FH 4000: pył, SO2, NO2, CO. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 3%,
 • Emitor E6 Kocioł olejowy LOOS UL-S 8000: pył, SO2, NO2, CO. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 3%,
 • Emitor E11 Kocioł węglowy AMK-PW-6300: pył, SO2, NO2, CO. Odpylacz wstępny MOS + cyklofiltr CF. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 6%,
 • Emitor E11 Kocioł węglowy AMK-PW-10000: pył, SO2, NO2, CO. Odpylacz wstępny MCP + filtrobicyklon. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 6%,

lub

WARIANT II:

 • : pył, SO2, NO2, CO oraz dodatkowo: CO2. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 3%,
 • : pył, SO2, NO2, CO oraz dodatkowo: CO2. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 3%,
 • : pył, SO2, NO2, CO oraz dodatkowo: CO2, B(a)P, sadza. Odpylacz wstępny MOS + cyklofiltr CF. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 6%,
 • : pył, SO2, NO2, CO oraz dodatkowo: CO2, B(a)P, sadza. Odpylacz wstępny MCP + filtrobicyklon. Wyniki w przeliczeniu na zawartość O2 - 6%.

O wyborze wariantu pomiarowego zadecyduje Zamawiający na etapie zawierania umowy z wybranym Wykonawcą.

 • Jeden pomiar emisji zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł technologicznych instalacji do produkcji saletry potasowej i wapniowej wraz z określeniem skuteczności działania odpylaczy, w terminie do dnia 18.09.2020 r., w następującym zakresie:
 • Emitor E1 Suszarka saletry potasowej nr IV: pył, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5; skuteczność działania odpylacza (dwa punkty pomiarowe – kanał prawy i kanał lewy),
 • Emitor E2 Suszarka saletry potasowej nr V: pył, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, skuteczność działania odpylacza (dwa punkty pomiarowe – kanał prawy i kanał lewy).

2.2 Zakres prac obejmuje przeprowadzenie pomiarów, w terminach określonych w punkcie 2.1, oraz każdorazowo przekazanie sprawozdania z wykonanych pomiarów, w terminie do 21 dni roboczych od daty przeprowadzenia pomiarów.

2.3 Sposób i forma przekazania wyników pomiarowych (w odniesieniu do każdego z trzech pomiarów): 3 egz. sprawozdania w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną (płytka CD z plikiem w formacie pdf)–prezentacja wyników zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. nr 215, poz. 1366 z późn. zm.).

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminach określonych w p. 2.1.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin płatności wynosi nie mniej niż 60 dni. Przewiduje się fakturowanie częściowe:

4.1. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładowej kotłowni [pomiar pierwszy – pkt 2.1. a) SIWZ].

4.2. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładowej kotłowni [pomiar drugi – pkt 2.1. a) SIWZ].

4.3. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego sprawozdania z przeprowadzanych pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych z instalacji do produkcji saletry potasowej i wapniowej, wraz z określeniem skuteczności działania odpylaczy – pkt 2.1. b) SIWZ.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

6.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy.

6.2. Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.  w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów).

6.3. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty.

6.4. Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.

6.5. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego.

6.6. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności.

6.7. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

7.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 6 SIWZ.

7.2. Posiadają aktualny/e certyfikat/y akredytacji PCA zarówno na pobór prób, jak również na wykonanie analiz, którego/ych kopię/e dołączą do składanej oferty. W przypadku zamiaru zlecenia całości lub części prac objętych zamówieniem podwykonawcom – warunkiem koniecznym jest dołączenie również stosownych certyfikatów akredytacji PCA dla tych podwykonawców.

7.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania Zamówienia.

7.4. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr 1 do SIWZ.

7.5. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzałącznik nr 2 do SIWZ.

7.6. Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufnościzałącznik nr 3 do SIWZ.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 •  Oferta musi zawierać:
 • Całkowitą cenę ryczałtową netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z podziałem ceny ryczałtowej na:
 • koszt wykonania pierwszego pomiaru stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładowej kotłowni (termin realizacji do dnia 11.09.2020 r.), w rozbiciu na WARIANT I i WARIANT II,
 • koszt wykonania drugiego pomiaru stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładowej kotłowni (termin realizacji do dnia 10.12.2020 r.), w rozbiciu na WARIANT I i WARIANT II,
 • koszt wykonania pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych z instalacji do produkcji saletry potasowej i wapniowej, wraz z określeniem skuteczności działania odpylaczy (termin realizacji do dnia 11.09.2020 r.),
 • Aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wpis do KRS lub CEIDG,
 • Dokument potwierdzający spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.2,
 • Określenie terminu płatności (co najmniej 60 dni).

8.2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

8.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zamówieniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.

8.4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

8.5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

8.6. Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.

8.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.8. Osobę wskazaną do kontaktu wraz z adresem email. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.

8.9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

8.10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.

8.12. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

8.13. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/SB/3/2020

Nie otwierać przed 28.08.2020 r. godz. 14.00

8.14. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 9.13 SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.15. Oferent nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

9. ZŁOŻENIE OFERT

9.1. Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

9.2. Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest, aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

9.3. Termin składania ofert upływa w dniu  28.08.2020 r. o godzinie 14:00.

9.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. WERYFIKACJA I OCENA OFERT

10.1. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

10.2. W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.

10.3. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

10.4. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego zostaną odrzucone.

10.5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Cena netto 100%

10.6. Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryterium oceny ofert przedstawionym w p. 10.5 SIWZ.

11. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

11.1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

11.2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.

11.3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.

11.4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

11.6. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.

11.7. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

11.8. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oferty dla części oferowanego zakresu. 

11.9. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji udziela:

12.1. W sprawach formalnych:

Justyna Tańska, e-mail: ##yjhincp.ipchzp#at#tzdcdgb.ea##, tel. 570 250 799,

Sonia Piecek, e-mail: ##hdcxp.extrtz#at#tzdcdgb.ea##, tel. (+48 32) 757 25 17-19 wew. 123

12.2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej: Dział Helpdesk e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##, tel.: (71) 787 35 34; (71) 787 37 27; (71) 787 37 57.

Wyszukiwarka