Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2020-12-02 12:00 - ZGODNIE Z PUNKTEM IX PODPUNKT 5 GA ZACH SA INFORMUJE O ODWOŁANIU PRZETARGU nr 1/MM/2020
Otwarcie
2020-11-26
Zamknięcie
2020-12-14
Grupa Azoty Chorzów
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, a także prawa własności posadowionego na tym gruncie budynku
Nr przetargu 1/MM/2020

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni ok. 3 416 m2 (działka nr 2817/336 oraz część działki 2837/336), a także prawa własności posadowionego na tym gruncie budynku (nr inwent. 1040164) stanowiącego odrębny przedmiot własności o powierzchni użytkowej 585,99 m2, położonej w Chorzowie, obręb 0001 przy ul. Narutowicza
 

I. SPRZEDAJĄCY

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna (w skrócie GA ZACH S.A.)

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509

Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w całości)

Konto bankowe: 89 1240 1369 1111 0010 0145 3930

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2817/336 o powierzchni 0,2395 ha (rodzaj użytków Ba), obręb 0001 w Chorzowie, objętej księgą wieczystą KA1C/00004052/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (nr inwentarzowy 0031425);
 2. Prawo użytkowania wieczystego wydzielonej części działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2837/336 o powierzchni ok. 0,1021 ha (rodzaj użytków Ba, powierzchnia całej działki 3,4473 ha), obręb 0001 w Chorzowie, objętej księgą wieczystą KA1C/00023214/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (nr inwentarzowy 0031425) – podziały geodezyjne do przeprowadzenia po rozstrzygnięciu przetargu;
 3. Prawo własności budynku byłego magazynu farb i lakierów, posadowionego na działce nr 2817/336 o powierzchni użytkowej 585,99 m2.

Właścicielem przedmiotowych gruntów jest Skarb Państwa, który jest reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chorzów. Użytkownikiem wieczystym jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Właścicielem budynku związanego z przedmiotowym gruntem jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Lokalizację i kształt nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obrazuje mapa stanowiąca Załącznik nr 1.

Nieruchomość położona jest w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w MPZP jest ona położona na terenach oznaczonych symbolami:

 • P/P,G – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej

Teren do sprzedaży zlokalizowany jest w Chorzowie przy ul. Narutowicza, na terenie GA ZACH S.A.- w obrębie ogrodzenia Zakładu,  w strefie peryferyjnej o ukształtowanej funkcji produkcyjno-usługowej, w odległości ok. 2 km od centrum miasta, blisko granic miasta z Siemianowicami Śl. i Bytomiem. Działka nr 2817/336 oraz część projektowanej do wydzielenia działki 2837/336, o łącznej powierzchni gruntu 0,3416 ha, stanowić będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego magazynu farb i lakierów o powierzchni użytkowej 585,99 m2. Nieruchomość posiadać będzie kształt nieforemny zbliżony do trapezu. Teren będzie nieogrodzony, nieurządzony, w części porośnięty zielenią nieurządzona, jednak stwarzający warunki do rozwoju funkcji nieruchomości. Obecnie niewielka część planowanej do sprzedaży działki gruntu nr 2817/336 – pas o szerokości 12 m i długości 36m (432 m2), położony wzdłuż wschodniej granicy z działką 2818/336 jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony z 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia – prywatnemu podmiotowi.

Budynek byłego magazynu farb i lakierów  posadowiony jest w zachodniej części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Pochodzi on z 1918r.  Jest całkowicie podpiwniczony. Zbudowany jest na fundamentach betonowych, posiada ściany murowane z cegły czerwonej, stropy żelbetowe ze wspierającymi słupami żelbetowymi. Dach dwuspadowy kryty blachą falistą. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Część budynku posiada rozprowadzone centralne ogrzewanie, zasilane z kotłowni zakładowej. Pod względem stanu technicznego budynek kwalifikuje się do remontu. Powierzchnia użytkowa 585,99 m2, kubatura ok. 2070 m3. Obecnie budynek jest przedmiotem wynajmu na rzecz prywatnego podmiotu – umowa najmu na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowy związane z przedmiotową nieruchomością (najmu i dzierżawy gruntu) zostaną rozwiązane do dnia sprzedaży nieruchomości lub pozostawione – do przejęcia przez nowego właściciela nieruchomości – wg uzgodnień jakie poczynione zostaną z Nabywcą po rozstrzygnięciu przetargu.   

Projektowana do wydzielenia część działki nr 2837/336 o powierzchni 1021 m2 znacząco poprawi funkcjonalność                   i możliwości zagospodarowania działki 2817/336. Niezbędne do sprzedaży podziały geodezyjne działki 2837/336 zostaną przeprowadzone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Prace zostaną wykonane przez uprawnionego geodetę na koszt GA ZACH S.A. zgodnie z planem wstępnego podziału zatwierdzonym już przez Urząd Miasta Chorzowa (projekt wstępnego podziału gruntu stanowi załącznik nr 2)

W księgach wieczystych KA1C/00004052/1 oraz KA1C/00023214/4 wpisane są liczne służebności gruntowe, przy czym nie dotyczą one gruntu przeznaczonego do sprzedaży lecz innych działek ujętych w tych księgach. Po wydzieleniu działki 2817/336 oraz przeznaczonej do sprzedaży nowej działki jaka powstanie z podziału działki 2837/336 - do odrębnej księgi wieczystej, służebności te z mocy prawa zostaną tam przeniesione, co Oferent składający Ofertę przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Obie księgi wieczyste są obciążone hipoteką umowną łączną na sumę 48 000 000,00 zł jako zabezpieczenie spłaty pożyczki – umowa pożyczki z dn. 02.04.2014r. nr 114/14.  oraz  hipoteką umowną łączną na sumę 6 000 000,00 zł jako zabezpieczenie spłaty pożyczki – umowa pożyczki z dn. 08.01.2020r. Wierzycielem hipotecznym w obu przypadkach jest: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Po wydzieleniu działki 2817/336 oraz przeznaczonej do sprzedaży nowej działki jaka powstanie z podziału działki 2837/336 do odrębnej księgi wieczystej, hipoteka ta zostanie wykreślona.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie będzie posiadać bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wraz ze sprzedażą nieruchomości nastąpi ustanowienie dla niej służebności przejazdu i przechodu po działkach nr 2997/422, 2996/422,2834/336, 2837/336 stanowiących drogi wewnętrzne GA ZACH S.A. Obszar tej służebności wyniesie ok. 2160m2. Projektowany zakres służebności przejazdu i przechodu obrazuje załącznik nr 3.

W związku ze zlokalizowaniem na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, różnychsieci infrastruktury GA ZACH S.A., równocześnie ze sprzedażą  nieruchomości nastąpi ustanowienie na rzecz GA ZACH S.A. służebności przesyłu dla sieci: elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej znajdujących się na sprzedawanej nieruchomości z zakazem trwałej zabudowy w obrębie pasów ich eksploatacji. Łączna powierzchnia służebności z wyłączeniem pokrywających się obszarów wynosić będzie ok. 610 m2. Przebieg poszczególnych sieci i pasy eksploatacyjne służebności przesyłu obrazuje załącznik nr 4.

Cały teren zakładowy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

III. CENA NIERUCHOMOŚCI

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 505 250,00 zł
(słownie: pięćset pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
 postąpienie wynosi 1 000,- zł

Cena ofertowa nie może być niższa od sumy ceny wywoławczej i jednego postąpienia. Do zaproponowanej przez Oferenta ceny sprzedaży doliczony będzie podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu stawka VAT wynosi 23%). Oferent, który wygra przetarg – Nabywca - zobowiązany będzie do zapłaty zaproponowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, na konto Spółki w Banku Pekao S.A. nr 89 1240 1369 1111 0010 0145 3930, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości, ale przed jej zawarciem. Jako datę wpływu środków przyjmuje się datę uznania w/w rachunku bankowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

W związku z brakiem dostępu przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej oraz zlokalizowaniem na sprzedawanym gruncie różnych sieci infrastruktury Spółki, przy umowie kupna-sprzedaży konieczne będzie ustanowienie wzajemnych służebności – przejazdu i przechodu po drogach wewnętrznych Spółki – na rzecz Nabywcy oraz służebności przesyłu dla sieci infrastruktury znajdujących się na sprzedawanej nieruchomości – na rzecz Spółki. Służebności ustanowione zostaną za jednorazową odpłatnością, której wysokość określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym zleconym przez Spółkę. Rozliczenie opłat za służebności dokonane będzie w drodze kompensaty – przy zawarciu umowy kupna -sprzedaży nieruchomości.

Poza ceną sprzedaży Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych, kosztów i opłat sądowych oraz wypisów aktów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem niezbędnych służebności.

O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie zawiadomiony pisemnie na adres poczty elektronicznej wskazany w złożonej Ofercie.

IV. WADIUM

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne, które najpóźniej do dnia  14.12.2020 wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) wpłacając je na konto Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Banku Pekao S.A. nr 89 1240 1369 1111 0010 0145 3930 z dokładnym oznaczeniem sygnatury przetargu, na który zostało wpłacone (pod rygorem nieuznania wpłaty). Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki. Wniesienie wadium po wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty bez jej sprawdzania. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do składanej Oferty.

Wadium złożone przez Oferenta, który wygra przetarg – Nabywcę – zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium złożone przez Oferentów, których ofert nie przyjęto lub odrzucono zostanie zwrócone w terminie do 7 dni po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu, których oferty poddano sprawdzeniu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie lub gdy Oferent w przetargu, którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.  Jeżeli osoba lub podmiot ustalony w wyniku przetargu jako Nabywca nieruchomości nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym w pkt. IV traci prawa wynikające z wygrania przetargu, a Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. W takiej sytuacji wpłacone wadium także przepada na rzecz Spółki.

V.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Druk OFERTY zamieszczono w Załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać:

 1. Aktualne dane identyfikujące Oferenta w tym:
 2. pieczęć firmową
 3. nazwę firmy / imię i nazwisko
 4. adres siedziby /  adres zamieszkania
 5. osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli (osoby prawne)
 6. numery NIP i REGON / PESEL i numer dowodu osobistego
 7. dane do kontaktu: numer telefonu, adres poczty elektronicznej
 8. numer i nazwę rachunku bankowego, na które zwrócone zostanie wadium, w przypadku nie wygrania przetargu
 9. Oferowaną cenę za przedmiot przetargu i sposób finansowania. Cena ofertowa nie może być niższa od sumy ceny wywoławczej i jednego postąpienia
 10. Termin ważności Oferty, który w związku z koniecznością przeprowadzenia podziałów geodezyjnych działki nie może być krótszy niż 180 dni
 11. Deklarację oczekiwań względem dotychczasowego najemcy budynku byłego magazynu farb i lakierów oraz dzierżawcy 432 m2 gruntu działki 2817/336 w przypadku akceptacji Oferty przez Spółkę.
 12. Oświadczenie stwierdzające, że Oferent dysponuje środkami finansowymi i/lub zdolnością kredytowa na zakup nieruchomości.
 13. Oświadczenie stwierdzające, że Oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje bez zastrzeżeń jego stan techniczny i prawny, a w szczególności występowanie w księgach wieczystych licznych służebności, nie dotyczących  gruntu przeznaczonego do sprzedaży lecz innych działek ujętych w tych księgach. Po wydzieleniu działki 2817/336 oraz przeznaczonych do sprzedaży działek powstałych z podziału działki 2837/336 do odrębnej księgi wieczystej, służebności te z mocy prawa zostaną przepisane do nowej księgi wieczystej.
 14. Oświadczenie stwierdzające, że Oferent zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego i nie ma zastrzeżeń co do ich treści.
 15. Oświadczenie Oferenta o swoim statusie jako podatnika podatku VAT.
 16. Oświadczenie Oferenta o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń wobec Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w związku z przeprowadzanym przetargiem, w szczególności jeżeli po wyborze Oferty Oferenta Spółka odstąpi od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości na skutek nie uzyskania zgód korporacyjnych, problemów w przeprowadzeniu podziałów geodezyjnych lub z wykreśleniem hipoteki w zakresie obciążającym przedmiot przetargu i wydzieleniem sprzedawanej nieruchomości do odrębnej księgi wieczystej 
 1. Aktualny odpis z KRS lub wydruk ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG (osoby prawne)
 2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (osoby prawne)
 3. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (osoby prawne)
 4.  Numer PESEL oraz numer dowodu osobistego, z informacją przez kogo wydany (osoby fizyczne)
 5. Umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej)
 6. Potwierdzenie wpłacenia wadium
 7. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa.
 8. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu
 9. Oświadczenie Oferenta, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w OFERCIE do celów związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego (Załącznik nr 6składają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Oferty nie podpisane, złożone niezgodnie z powyższymi wymaganiami, innymi warunkami niniejszego ogłoszenia oraz niekompletne mogą zostać odrzucone, bez powiadomienia Oferenta o konieczności uzupełnienia lub skorygowania oferty.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta musi być złożona na piśmie, na załączonym druku OFERTY (Załącznik nr 5) wraz z załącznikami i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 2. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki, w zamkniętej kopercie, na poniższy na adres siedziby Spółki:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
Dział Majątku

 • Koperta powinna zawierać oznaczenie Nadawcy oraz adnotację: 

Oferta nabycia nieruchomości do ogłoszenia o przetargu nr 1/MM/2020. Nie otwierać przed 15.12.2020

 • Termin składania ofert mija z dniem 14.12.2020 r. do godz. 14.00
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Cena ofertowa: waga 100%

IX. ZASTRZEŻENIA

 1. W związku z zabudową działki nr 2817/336 Miastu Chorzów nie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust.1 kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Organizatora przetargu, ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem niego bądź jego następców prawnych.
 4. Oferta nie podlega zwrotowi.
 5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odwołania lub zmiany warunków przetargu lub ogłoszenia o przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi przetargu.
 6. Warunkiem podpisania umowy kupna – sprzedaży nieruchomości z wybranym Oferentem będzie uzyskanie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzenie niezbędnych podziałów geodezyjnych działek gruntu oraz wykreślenie  hipoteki  w zakresie obciążającym przedmiot przetargu, a następnie  odłączenie przedmiotowej nieruchomość z dotychczasowych ksiąg wieczystych i przeniesienie do nowej księgi– bez obciążenia hipotecznego.
 7. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci uzbrojenia nie ujawnionych na istniejących mapach, dokumentach i projektach służebności, a kolidujących z planami inwestycyjnymi Nabywcy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, a Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko GA ZACH S.A.
 8. Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 10. O wyniku przetargu Organizator powiadomi wszystkich oferentów pisemnie na adres poczty elektronicznej wskazany w ofertach.
 11. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nastąpi w formie aktu notarialnego we wskazanej przez Organizatora przetargu Kancelarii Notarialnej w Chorzowie po przygotowaniu całej niezbędnej dokumentacji.

VIII. OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI

Osoby i podmioty zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości, w godzinach 10:00-13:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 575 -600 -585

                                      

Wyszukiwarka