Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-11-29
Zamknięcie
2021-12-17
Grupa Azoty Chorzów
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, a także prawa własności posadowionych na tych gruntach budynków
Nr przetargu 2/MM/2021

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni ok. 9887,50 m2 (działki nr: 2795/336, 2739/336, 2796/336, 2738/336, 2824/336 oraz część wydzielanej działki 3537/336), a także prawa własności posadowionych na tych gruntach budynków (nr inwent. 1000421, 1040536, 1040517, 1040518, 1010179) stanowiących odrębny przedmiot własności o powierzchni użytkowej zgodnie z załącznikiem nr 1, położonej w Chorzowie, obręb 0001 przy ul. Narutowicza.
 

I. SPRZEDAJĄCY

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna (w skrócie GA ZACH S.A.)

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599, Numer rejestrowy BDO: 000011393
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w całości)
Konto bankowe: 89 1240 1369 1111 0010 0145 3930

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Prawo własności budynku administracyjno - warsztatowego, posadowionego na działce nr 2795/336 o powierzchni użytkowej 573,74 m2 (nr inwentarzowy 1000421) - Transakcja 1
 2. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2739/336 o powierzchni 0,0807 ha (rodzaj użytków Ba), obręb 0001 w Chorzowie, objętej księgą wieczystą KA1C/00004052/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (nr inwentarzowy 0031323) - Transakcja 1
 3. Prawo własności budynku magazynowego, posadowionego na działce nr 2796/336 o powierzchni użytkowej 775,65 m2 (nr inwentarzowy 1040536) - Transakcja 1
 4. Prawo własności budynków magazynowych posadowionych na działce nr 2738/336 (nr inwentarzowy 1040517 oraz 1040518) wraz z prawem własności budynku warsztatowego, posadowionego na działce nr 2824/336 (nr inwentarzowy 1010179) o łącznej powierzchni użytkowej 3168,43 m2 - Transakcja 1
 5. Prawo użytkowania wieczystego wydzielonej części działki gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3537/336 o powierzchni ok. 0,10995 ha (rodzaj użytków Ba, powierzchnia całej działki 3,2052 ha), obręb 0001 w Chorzowie, objętej księgą wieczystą KA1C/00023214/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (nr inwentarzowy 0031747.) – podziały geodezyjne do przeprowadzenia po rozstrzygnięciu przetargu - Transakcja 2

Przedmiot przetargu podzielony jest na dwa Etapy zwane (Transakcja 1 i Transakcja 2)

Właścicielem przedmiotowych gruntów jest Skarb Państwa, który jest reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chorzów. Użytkownikiem wieczystym jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Właścicielem budynków stanowiącym odrębnym przedmiot własności związanych  z przedmiotowym gruntem jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Lokalizację i kształt nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obrazuje mapa stanowiąca Załącznik nr 2.

Teren do sprzedaży zlokalizowany jest w Chorzowie przy ul. Narutowicza, na terenie GA ZACH S.A.- w obrębie ogrodzenia Zakładu, w strefie peryferyjnej o ukształtowanej funkcji produkcyjno-usługowej, w odległości ok. 2 km od centrum miasta, blisko granic miasta  Chorzów z miastem Siemianowice Śląskie. Obecnie część planowanej do sprzedaży nieruchomości jest przedmiotem najmu oraz dzierżawy.

Umowy związane z przedmiotową nieruchomością (najmu i dzierżawy gruntu) zostaną rozwiązane do dnia sprzedaży nieruchomości lub pozostawione – do przejęcia przez nowego właściciela nieruchomości – wg uzgodnień jakie poczynione zostaną z Nabywcą po rozstrzygnięciu przetargu. Z możliwości wypowiedzenia umowy wyłączona jest umowa terminowa obowiązująca do 10.2022r.

Kopie zawartych umów zostaną przedstawione do wglądu Oferentowi którego oferta zostanie wybrana w przetargu po podpisaniu umowy poufności w tym zakresie.

W księgach wieczystych KA1C/00004052/1 oraz KA1C/00023214/4 wpisane są liczne służebności gruntowe, przy czym nie dotyczą one gruntu przeznaczonego do sprzedaży lecz innych działek ujętych w tych księgach. Po wydzieleniu przeznaczonej do sprzedaży nowej działki jaka powstanie z podziału działki 3537/336 - do odrębnej księgi wieczystej, służebności przypisane do działki 3537/336 z mocy prawa zostaną tam przeniesione, co Oferent składający Ofertę przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Wszystkie księgi wieczyste są obciążone hipoteką umowną łączną na sumę 48 000 000,00 zł jako zabezpieczenie spłaty pożyczki – umowa pożyczki z dn. 02.04.2014r. nr 114/14.  oraz  hipoteką umowną łączną na sumę 6 000 000,00 zł jako zabezpieczenie spłaty pożyczki – umowa pożyczki z dn. 08.01.2020r.

Wierzycielem hipotecznym w obu przypadkach jest: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Po uzyskaniu zgody wierzyciela, hipoteka ta zostanie wykreślona z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Do czasu zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Spółka przedstawi co najmniej notarialną zgodę wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości. W przypadku zawarcia na wniosek Nabywcy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Spółka przedstawi co najmniej notarialną zgodę wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości oraz potwierdzenie złożenia odpowiedniego wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie będzie posiadać bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wraz ze sprzedażą nieruchomości nastąpi ustanowienie dla niej służebności przejazdu i przechodu po działkach nr:

Transakcja 1:  3537/336, 2786/336, 2809/336, 1695/4, 2392/4 stanowiących drogi wewnętrzne GA ZACH S.A. Obszar tej służebności wyniesie ok. 5 879,50m2. Projektowany zakres służebności przejazdu i przechodu obrazuje załącznik nr 5.

Transakcja 2:  3537/336, 2820/336, 2834/336, 2996/422, 2997/422 stanowiących drogi wewnętrzne GA ZACH S.A. Obszar tej służebności wyniesie ok. 3 462,20 m2 Projektowany zakres służebności przejazdu i przechodu obrazuje załącznik nr 6.

Dodatkowo na rzecz GA ZACH SA zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu po działce nr 2824/336. Obszar tej służebności wyniesie ok. 199,50 m2. Projektowany zakres służebności przejazdu i przechodu obrazuje załącznik nr 7.

W związku ze zlokalizowaniem na nieruchomości będącej przedmiotem przetarguróżnych sieci infrastruktury GA ZACH S.A., równocześnie ze sprzedażą  nieruchomości nastąpi ustanowienie na rzecz GA ZACH S.A. służebności przesyłu dla sieci przedstawionych  na załączonych mapach: elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej znajdujących się na sprzedawanej nieruchomości z zakazem trwałej zabudowy w obrębie pasów ich eksploatacji.

Transakcja  1: Łączna powierzchnia służebności z wyłączeniem pokrywających się obszarów wynosić będzie ok. 877,30 m2. Przebieg poszczególnych sieci i pasy eksploatacyjne służebności przesyłu obrazuje załącznik nr 3.

Transakcja  2: Łączna powierzchnia służebności z wyłączeniem pokrywających się obszarów wynosić będzie ok. 516,30 m2. Przebieg poszczególnych sieci i pasy eksploatacyjne służebności przesyłu obrazuje załącznik nr 4.

Przy sprzedaży nieruchomości jej nowy właściciel otrzyma prawo do przebudowy, we własnym zakresie i na własny koszt – w uzasadnionych przypadkach – sieci infrastruktury GA ZACH S.A., na warunkach jakie każdorazowo określane będą pisemnie przez Spółkę, dodatkowo z zastrzeżeniem prawa GA ZACH S.A. do nadzoru nad przebudową sieci oraz uczestnictwa w przekazaniu i odbiorze robót.
W takiej sytuacji GA ZACH S.A. będzie miała prawo do uzyskania nowej, nieodpłatnej służebności przesyłu na swoją rzecz od nowego właściciela sprzedawanego gruntu.

Cały teren nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

III. CENA NIERUCHOMOŚCI

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 849 479,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) postąpienie wynosi 1 000,- zł

Ostateczna ofertowa cena sprzedaży zostanie powiększona o wartość rynkową prawa służebności przejazdu i przechodu której wysokość określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym zleconym przez Spółkę po rozstrzygnięciu przetargu.

Cena ofertowa nie może być niższa od sumy ceny wywoławczej i jednego postąpienia. Do zaproponowanej przez Oferenta ceny sprzedaży doliczony będzie podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu stawka VAT wynosi 23%). Oferent, który wygra przetarg – Nabywca -zobowiązany będzie do zapłaty zaproponowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, na rachunek bankowy Spółki w Banku Pekao S.A. nr 89 1240 1369 1111 0010 0145 3930 nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości, ale przed jej zawarciem. W  przypadku gdy środki finansowe przeznaczone na zakup nieruchomości pochodziłyby z kredytu bankowego, zapłata może nastąpić po zawarciu umowy sprzedaży, ale nie później niż w terminie do 14 dni  od otrzymania informacji o założeniu dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży odrębnej księgi wieczystej bez obciążenia hipotecznego przy uprzednim otrzymaniu przez  Sprzedawcę promesy udzielenia kredytu bankowego na zakup nieruchomości objętej przetargiem. Jako datę wpływu środków przyjmuje się datę uznania w/w rachunku bankowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

W związku z brakiem dostępu przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej oraz zlokalizowaniem na sprzedawanym gruncie różnych sieci infrastruktury Spółki, przy umowie sprzedaży konieczne będzie ustanowienie wzajemnych służebności – przejazdu i przechodu po drogach wewnętrznych Spółki – na rzecz Nabywcy oraz służebności przejazdu i przechodu po jednej ze sprzedawanych nieruchomości (działka 2824/336) i służebności przesyłu dla sieci infrastruktury znajdujących się na sprzedawanej nieruchomości – na rzecz Spółki. Służebności ustanowione zostaną za jednorazową odpłatnością, której wysokość określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym zleconym przez Spółkę po rozstrzygnięciu przetargu.

W związku z koniecznością podziałów geodezyjnych Transakcja nr 1 zostanie zawarta na podstawie umowy sprzedaży przy równoczesnym podpisaniu umowy przedwstępnej na Transakcję nr 2.

Na wniosek Nabywcy ustalonego w wyniku przetargu dopuszcza się możliwość zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości objętej Transakcją nr 1 i przystąpienia do sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży łącznie z Transakcją 2. Fakt ten Oferent powinien uwidocznić w Ofercie.

Umowa sprzedaży Transakcji nr 2 zostanie zawarta po zakończeniu podziałów geodezyjnych i uprawomocnieniu się ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości działki nr 3537/336.

W przypadku  zawarcia umowy przedwstępnej Transakcji 1  na wniosek oferenta GA ZACH S.A.  wystąpi do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wydzielenie działek będących przedmiotem sprzedaży do odrębnej księgi wieczystej bez obciążenia hipotecznego. W tej sytuacji Oferent zobowiązany jest przystąpić do ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie nie później niż 60 dni od przedstawienia przez Spółkę potwierdzenia złożenia wniosku o założenie dla nieruchomości księgi wieczystej bez obciążenia hipotecznego, zaś w przypadku korzystania z kredytu w terminie 30 dni od otrzymania promesy bankowej, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia przedstawienia przez Spółkę potwierdzenia złożenia wniosku o założenie dla nieruchomości księgi wieczystej bez obciążenia hipotecznego. Poza ceną sprzedaży Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych, kosztów i opłat sądowych oraz wypisów aktów notarialnych związanych z zawarciem umowy przedwstępnej i/lub umowy sprzedaży nieruchomości i ustanowieniem niezbędnych służebności.

O miejscu i terminie zawarcia aktów notarialnych Nabywca zostanie zawiadomiony pisemnie na adres poczty elektronicznej wskazany w złożonej Ofercie.

IV. WADIUM

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne, które najpóźniej do 16 grudnia 2021 wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wpłacając je na konto Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Banku Pekao S.A. nr 89 1240 1369 1111 0010 0145 3930 z dokładnym oznaczeniem sygnatury przetargu, na który zostało wpłacone (pod rygorem nieuznania wpłaty). Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki. Wniesienie wadium po wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty bez jej sprawdzania. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do składanej Oferty.

Wadium złożone przez Oferenta, który wygra przetarg – Nabywcę – zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium złożone przez Oferentów, których ofert nie przyjęto lub odrzucono zostanie zwrócone w terminie do 7 dni po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki. Wadium podlegać będzie zwrotowi również w przypadku anulowania przetargu przez Spółkę lub odstąpienia od transakcji z przyczyn leżących po stronie Spółki, w tym nieprzedstawienia przez Spółkę wszystkich koniecznych do przeprowadzenia transakcji dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu, których oferty poddano sprawdzeniu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie lub gdy Oferent w przetargu, którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia  umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży ruchomości w terminie wskazanym przez Sprzedającego, po uprawomocnieniu się decyzji Prezydenta Miasta Chorzów, zatwierdzającej podział geodezyjny działki nr 2837/336, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu.  Jeżeli osoba lub podmiot ustalony w wyniku przetargu jako Nabywca nieruchomości nie uiści całej ceny sprzedaży, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, a Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy lub odstąpić od zawartych umów. W takiej sytuacji wpłacone wadium także przepada na rzecz Spółki.

V.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Druk OFERTY zamieszczono w Załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać:

 1. Aktualne dane identyfikujące Oferenta w tym:
 • pieczęć firmową
 • nazwę firmy / imię i nazwisko
 • adres siedziby /  adres zamieszkania
 • osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli (osoby prawne)
 • numery NIP i REGON / PESEL i numer dowodu osobistego
 • dane do kontaktu: numer telefonu, adres poczty elektronicznej
 • numer i nazwę rachunku bankowego, na które zwrócone zostanie wadium, w przypadku nie wygrania przetargu
 1. Oferowaną cenę za przedmiot przetargu i sposób finansowania. Cena ofertowa nie może być niższa od sumy ceny wywoławczej i jednego postąpienia
 2. Termin ważności Oferty, który w związku z koniecznością przeprowadzenia podziałów geodezyjnych działki nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
 3. Deklarację oczekiwań względem dotychczasowych najemców i dzierżawców w przypadku akceptacji Oferty przez Spółkę.
 4. Oświadczenie stwierdzające, że Oferent dysponuje środkami finansowymi i/lub zdolnością kredytową na zakup nieruchomości.
 5. Oświadczenie stwierdzające, że Oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje bez zastrzeżeń jego stan techniczny i prawny, a w szczególności występowanie w księgach wieczystych licznych służebności, nie dotyczących  gruntu przeznaczonego do sprzedaży lecz innych działek ujętych w tych księgach. Po wyodrębnieniu działek  przeznaczonych do sprzedaży, w tym działki jaka powstanie z podziału działki 3537/336 do odrębnej księgi wieczystej, służebności te z mocy prawa zostaną przepisane do nowej księgi wieczystej.
 6. Oświadczenie stwierdzające, że Oferent zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego i nie ma zastrzeżeń co do ich treści.
 7. Oświadczenie Oferenta o swoim statusie jako podatnika podatku VAT.
 8. Oświadczenie Oferenta o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń wobec Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w związku z przeprowadzanym przetargiem, w szczególności jeżeli po wyborze Oferty Oferenta Spółka odstąpi od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości na skutek nie uzyskania zgód korporacyjnych, problemów w przeprowadzeniu podziałów geodezyjnych lub z wykreśleniem hipoteki w zakresie obciążającym przedmiot przetargu i wydzieleniem sprzedawanej nieruchomości do odrębnej księgi wieczystej.
 9. Aktualny odpis z KRS (osoby prawne) lub wydruk z ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 10. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (osoby prawne)
 11. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (osoby prawne)
 12.  Numer PESEL oraz numer dowodu osobistego, z informacją przez kogo wydany (osoby fizyczne)
 13. Umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej)
 14. Potwierdzenie wpłacenia wadium
 15. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu pozostającego w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa.
 16. Oryginał pełnomocnictwa notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu
 17. Oświadczenie Oferenta, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w OFERCIE do celów związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego (Załącznik nr 9 – składają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Oferty nie podpisane, złożone niezgodnie z powyższymi wymaganiami, innymi warunkami niniejszego ogłoszenia oraz niekompletne mogą zostać odrzucone, bez powiadomienia Oferenta o konieczności uzupełnienia lub skorygowania oferty.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta musi być złożona na piśmie, na załączonym druku OFERTY (Załącznik nr 8) wraz z załącznikami i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 2. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki, w zamkniętej kopercie, na poniższy na adres siedziby Spółki:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
Dział Majątku

 • Koperta powinna zawierać oznaczenie Nadawcy oraz adnotację: 

Oferta nabycia nieruchomości do ogłoszenia o przetargu nr 2/MM/2021. Nie otwierać przed 17.12.2021 godz. 13.00

 • Termin składania ofert mija z dniem 17.12.2021 r. do godz. 13.00
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Cena ofertowa: waga 100%

IX. ZASTRZEŻENIA

 1. Miastu Chorzów przysługiwać będzie  prawo pierwokupu niezabudowanych nieruchomości będących przedmiotem przetargu zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Najemcy do dnia 31.10.2022 zgodnie z umową najmu przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności budynku magazynowego  posadowionych na działce nr 2738/336 (nr inwentarzowy 1040517 oraz  1040518) o łącznej powierzchni użytkowej 2211,68 m2. W przypadku skorzystania przez Najemcę w prawa pierwokupu Oferent wyłoniony w przetargu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w całym zakresie Transakcji 1 i 2.
 3. Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust.1 kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Organizatora przetargu, ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem niego bądź jego następców prawnych.
 5. Oferta nie podlega zwrotowi.
 6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odwołania lub zmiany warunków przetargu lub ogłoszenia o przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi przetargu.
 7. Warunkiem podpisania umowy kupna – sprzedaży nieruchomości z wybranym Oferentem będzie uzyskanie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzenie niezbędnych podziałów geodezyjnych działek gruntu oraz wykreślenie hipoteki  w zakresie obciążającym przedmiot przetargu, a następnie odłączenie przedmiotowej nieruchomość z dotychczasowych ksiąg wieczystych i przeniesienie do nowej księgi– bez obciążenia hipotecznego.
 8. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci uzbrojenia nie ujawnionych na istniejących mapach, dokumentach i projektach służebności, a kolidujących z planami inwestycyjnymi Nabywcy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, a Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko GA ZACH S.A.
 9. Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 11. O wyniku przetargu Organizator powiadomi wszystkich oferentów pisemnie na adres poczty elektronicznej wskazany w ofertach.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nastąpi w formie aktu notarialnego we wskazanej przez Organizatora przetargu Kancelarii Notarialnej w Chorzowie po przygotowaniu całej niezbędnej dokumentacji.

VIII. OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI

Osoby i podmioty zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości, w godzinach 10:00-13:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 575-600-585

Wyszukiwarka