Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-02-12
Zamknięcie
2021-02-22
Grupa Azoty Chorzów
Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości
Nr przetargu SIWZ/MM/AS/2/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje:

 1. Mycie korytarzy, klatek schodowych oraz podłóg w pomieszczeniach pokrytych wykładzinami zmywalnymi lub płytkami podłogowymi.
 2. Usuwanie zabrudzeń na drzwiach i innych elementach przeszklonych.
 3. Opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz niszczarek.
 4. Uzupełnianie i wywieszanie środków higienicznych.
 5. Czyszczenie poręczy schodów.
 6. Mycie brodzików pryszniców, umywalek, kabin prysznicowych.
 7. Mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów.
 8. Zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek na terenie sprzątanych obiektów.
 9. Przed sprzątaniem otwarcie, a po sprzątaniu zamknięcie pomieszczeń na klucze.
 10. Mycie środkiem dezynfekującym powierzchni wykafelkowanych w pomieszczeniach sanitarnych.
 11. Przetarcie powierzchni mebli, drzwi, wyłączników światła oraz  aparatów telefonicznych środkami dezynfekującymi.
 12. Mycie szklanych drzwi i innych powierzchni szklanych (nie dotyczy okien).
 13. Odkurzanie mebli tapicerowanych.
 14. Odkurzanie ścian.
 15. Dwustronne mycie okien (bez wykonywania prac na wysokości lub użycia sprzętu       alpinistycznego).
 16. Mycie lamp (w tym lampy na wysokości powyżej 3m).
 17. Mycie kaloryferów.
 18. Odkurzanie żaluzji.
 19. Usuwanie drobnych zanieczyszczeń z wykładzin PCV.
 20. Mycie urządzeń w aneksach kuchennych (lodówka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, ekspres).
 21. Pielęgnacja roślin w miejscach reprezentacyjnych budynku.
 22. Realizacja dodatkowych zaleceń w zakresie sprzątania gabinetów Członków Zarządu i Dyrektorów w uzgodnieniu z sekretariatem.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z określoną częstotliwością prowadzenia prac związanych z utrzymaniem czystości przedstawiono w załączniku nr 3.

Zleceniodawca oczekuje dyżuru 1 osoby w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00.

Upoważnione przez Zleceniodawcę osoby mają prawo wydawać polecenia pracownikom Zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi w dni robocze.

W celu zapewnienia jednakowego standardu wykonywanych usług we wszystkich obsługiwanych obiektach ustala się następujące asortymenty materiałów eksploatacyjnych:

1. ręczniki papierowe        -   typ -  ZZ dwuwarstwowe, białe;        dostawca Merida

2. papier toaletowy biały   -   typ -  jumbo dwuwarstwowy, biały;  dostawca Merida

3. mydło w płynie              -   typ -  glicerynowe białe;                    dostawca Merida

4. odświeżacz powietrza    -   typ -  aerozol lub żel;                       dostawca Merida

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.04.2021 r.  godz. 7.00  do  dnia  31.03.2023 r. godz. 6.59.

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia realizacji usługi może ulec przesunięciu w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej wyłaniającej Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku przedmiot umowy realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia wskazanego przez Zamawiającego, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu nastąpi  nie wcześniej  niż  w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było lub jest utrzymanie czystości budynków biurowych i przemysłowych lub kompleksu budynków biurowych znajdujących się na wydzielonym obszarze i funkcjonalnie ze sobą powiązanych.

Sposób oceny spełnienia warunku:

1. Wykonawca powinien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi  niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: tj.:  dysponować zespołem - co najmniej 10 osobami, które uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu umowy jako pracownicy utrzymania czystości.

2. Wykonawca musi posiadać  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000 zł.

3.Wykonawca  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowałzasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wymagania podstawowe.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi mieć formę pisemną.

3. Oferta  musi  zostać  sporządzona w języku  polskim.

4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

6. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu  stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

7. Nie dopuszcza się złożenie oferty wspólnej.

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.

9. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

10. Żadne dokumenty wchodzące w skład  oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- pełnomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

- aktualna  i ważna  koncesja  na  wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. ochrony osób i mienia wydaną przez właściwy organ przed  upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje pracowników – licencje,

- referencje z ostatnich 3 lat z wykonania co najmniej 3 usług,

- opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej  kopercie w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie ul. Narutowicza 15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
z dopiskiem: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/MM/AS/2/2021

Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/
W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta może zostać odrzucona.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2021 godz. 13.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

 1.  1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
 2. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
 3. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.
 4. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty
  i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
  o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu
 6. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.
 7. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 8. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oferty dla części oferowanego zakresu. 
 9. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.
 10. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia do Umowy kar umownych za nieterminowe wykonanie Umowy w wysokości do 1% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia.
 11. Przewiduje się, że umowa wraz z załącznikami będzie miała formę elektroniczną i po stronie Zamawiającego będzie podpisywana wyłącznie przy użyciu podpisów elektronicznych

INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

 • w sprawach formalnych i technicznych oraz umówienie terminu wizji lokalnej:

Anna Sternal, tel. kom. 575 600 585,  ##pccp.hitgcpa#at#vgjeppodin.rdb##

 • w sprawach związanych z Platformą Zakupową: Dział Helpdesk Nr tel.: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57 e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. nr 1. – Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 2. – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zał. nr 3. – Wykaz pomieszczeń i częstotliwość prac porządkowych wewnątrz budynków

Wyszukiwarka