Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-08-11
Zamknięcie
2021-09-20
Grupa Azoty Chorzów
Wykonanie częściowej przebudowy wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową budynku Wydziału Produkcji
Nr przetargu SIWZ/MT/AZ/07/2021

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43,  REGON 271515599, BDO 000011393
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %)

1.2 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.

1.3 Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

1.4 Modyfikacje SIWZ. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowej przebudowy wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową budynku Wydziału Produkcji na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Chorzów S.A. zgodnie z projektem budowlanym (oraz projektami wykonawczymi) pod nazwą: „Projekt rozbudowy budynku Oddziału produkcji Nieorganicznej o zewnętrzną klatkę schodową wraz z jego częściową przebudową, budową instalacji wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, wodociągowej ” (dalej: Projekt) wykonanym przez Progresbud Sp. z o.o.

Projekt będzie przekazany zainteresowanym oferentom po podpisaniu oświadczenia o poufności – należy się w tym celu skontaktować mailowo z osobą wskazaną do kontaktu w p. 11.1 a) SIWZ 2.2.Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie wszystkich prac objętych Projektem, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę,  w szczególności:
  • budowa dodatkowej klatki schodowej;
  • przebudowa części budynku wraz z wydzieleniem strefy pożarowej;
  • wykonanie robót branży instalacyjnej;
 • odpowiednie zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robót; 
 • odbiór odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (wykonawca jest wytwórcą odpadów  w rozumieniu ustawy o odpadach);
 • inne prace towarzyszące, konieczne dla prawidłowego wykonania zadania;
 • wykonanie prac zgodnie z przepisami BHP i ppoż. i ochrony środowiska;
 • zapewnienie do kierowania robotami osób posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane;
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Warunki wykonania prac:
 • realizacja prac odbywać się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie hali na której prowadzony jest proces produkcji. Prowadzone prace nie mogą zakłócać pracy Wydziału Produkcji;

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Planuje się, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w I półroczu 2022 r.  

4. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności: 30 – 60 dni. Podany w ofercie termin płatności stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

6.1 O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się wszyscy Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 • złożą wraz z ofertą „Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – zał. nr 1 do SIWZ;
 • złożą wraz z ofertą „Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania” – zał. nr 2 do SIWZ;
 • wezmą udział w wizji lokalnej.

 6.2 Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

 • Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie
  lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
 • Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
 • Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione
  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11,12,13, 15a ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec  Spółki  lub innej  Spółki z Grupy Kapitałowej;
 • Oferentów, którzy nie spełniają warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.1 SIWZ.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Oferta musi zawierać:

 • całkowitą cenę ryczałtową netto za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia;
 • kosztorys uproszczony prac z podziałem na poszczególne branże;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu  o których mowa w punkcie 6 SIWZ – zał. nr 2 do SIWZ;
 • określenie terminu płatności ( 30 - 60 dni). Podany w ofercie termin płatności stanowi jedno z kryterium oceny ofert ;
 • określenie terminu gwarancji dla prac (co najmniej 36 miesięcy). Podany w ofercie termin gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert;
 • referencje potwierdzające posiadane doświadczenie. Wymaga się przedstawienia co najmniej 3 referencji za roboty budowlane o zakresie podobnym do zakresu niniejszej SIWZ, wykonane (liczy się data odbioru końcowego) nie wcześniej niż 3 lata przed terminem składania ofert (określonym w punkcie 8.4).  Doświadczenie oferenta potwierdzone przedstawionymi referencjami stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

7.2 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

7.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

7.4 Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

7.5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

7.6 Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.

7.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.8 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.

7.9 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

7.10 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.11 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.

7.12 Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodnością z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

7.13 Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/MT/AZ/07/2021
Oferta na klatkę schodową budynku Wydziału Produkcji
Nie otwierać przed 20.09.2021 r. godz. 14.15

7.14 Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 7.13 SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.

7.15 Oferent nie może wycofywać ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

8. ZŁOŻENIE OFERT

8.1 Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

8.2 Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

8.3 Zaleca się aby oferta została złożona albo w formie pisemnej (zgodnie z p. 8.1 powyżej) albo w formie elektronicznej (zgodnie z p. 8.2 powyżej). W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta może zostać odrzucona.

8.4 Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2021 r. o godzinie 14:00.

8.5 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. WERYFIKACJA I OCENA OFERT

9.1 Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

9.2 W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.

9.3 W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

9.4 Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego mogą zostać odrzucone.

9.5 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Oferowana cena ryczałtowa netto za wykonanie całości prac 80 %  
Termin płatności (30 – 60 dni) 5 % 
Termin gwarancji (minimum 36 miesięcy) 5 % 
Doświadczenie oferenta potwierdzone przedstawionymi referencjami 10 % 

9.6 Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w p. 9.5 SIWZ.

10. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

10.1 Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

10.2 Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.

10.3 Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.

10.4 O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

10.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty
i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu

10.6 Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.

10.7 Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

10.8 W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane
lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę
z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert
i z powyższego względu oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania,
a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

11.1 Dodatkowych informacji udziela:

 • w sprawach formalnych i technicznych:

 Adam Zdebik  - kontakt  email: ##pspb.ostqxz#at#vgjeppodin.rdb## tel. 500 210 959

 • w sprawach związanych z Platformą Zakupową: Dział Helpdesk Nr tel.: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57 e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##

11.2 Wizje lokalne będą przeprowadzone w terminach określonych przez Zamawiającego w trakcie postępowania, lecz nie później niż do 15.09.2021 r. godz. 9.00. W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy napisać maila do osoby wskazanej w p. 11.1. a) SIWZ.

Wyszukiwarka