Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-01-25
Zamknięcie
2021-02-26
Grupa Azoty Chorzów
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku dyrekcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Nr przetargu SIWZ/ME 003/2021

1.  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1 Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
NIP 627-001-16-43, REGON 271515599
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000070509
Kapitał zakładowy: 94.700.000,00 (wpłacony w 100 %).

1.2 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz protestom i odwołaniom.

1.3 Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

1.4 Modyfikacje SIWZ:

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający publikuje wraz z SIWZ.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi dachu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku dyrekcji położonego na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.  w Chorzowie [41-503] przy ul. Narutowicza 15 .

3. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1 Zakres przedmiotu zamówienia będzie uwzględniał i obejmował:

 1. Dobór elementów instalacji fotowoltaicznej z podaniem mocy możliwej do uzyskania,
 2. Sposób zabudowy i montażu elementów instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem możliwych kolizji z istniejącą infrastrukturą na dachu budynku i wokół niego,
 3. Opis techniczny wraz z obliczeniami instalacji fotowoltaicznej, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe dachu  oraz sposób montażu paneli fotowoltaicznych,
 4. Schemat jednokreskowy,
 5. Schemat montażowy,
 6. Przedmiar robót,
 7. Kosztorys inwestorski,
 8. Pełnienie nadzoru autorskiego projektanta w czasie trwania budowy,
 9. Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej projektu zgodnie z art. 29 ust.4. pkt.3)c) ustawy prawo budowlane.

3.2  Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumenty źródłowe będące w jego posiadaniu niezbędne do wykonania zlecenia/przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej do zachowania poufności w całym zakresie zamówienia, również po jego zrealizowaniu. Informacje zdobyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia mogą być wykorzystane tylko w tym celu.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Planuje się, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności wynosi, minimum 30 dni kalendarzowych, od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

7.1 Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział
w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy,

7.2 Oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Zakładami Azotowymi Chorzów S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów),

7.3 Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty,

7.4 Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,

7.5 Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,

7.6 Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,

7.7 Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

O dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

8.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 7 SIWZ,

8.2 Posiadają uprawnienia projektowe lub dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi w/w uprawnienia,

8.3 Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr 1 do SIWZ,

8.4 Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2 do SIWZ,

8.5 Przedłożą wraz z ofertą Oświadczenie o zachowaniu poufnościzałącznik nr 3 do SIWZ,

8.6 Przed złożeniem oferty – wezmą udział w wizji lokalnej na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przy ulicy Narutowicza 15 w Chorzowie.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

9.1 Oferta musi zawierać:

 • koncepcje rozmieszczenia paneli i szacunkową moc do uzyskania,
 • całkowitą cenę ryczałtową netto za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia – podana cena podlega ocenie zgodnie z punktem 11.5,
 • termin realizacji zamówienia – należy podać liczbę dni realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy (planowany termin: do 90 dni kalendarzowych),
 • aktualne dokumenty uwiarygadniające Oferenta – wypis z KRS lub CEIDG,
 • co najmniej trzy referencje z ostatnich trzech lat związane z wykonaniem projektu instalacji fotowoltaicznej,
 • wszystkie wymagane do dołączenia załączniki zgodnie z SIWZ,
 • termin płatności minimum 30 dni.

9.2 Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

9.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zamówieniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.

9.4 Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

9.5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.

9.6 Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.

9.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

9.8 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.

9.9 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9.10 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.11 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy to stron, na których widnieje podpis właściwych osób.

9.12 Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

9.14 Oferent zobowiązany jest do umieszczenia oferty w opakowaniu zewnętrznym zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, np. poprzez opieczętowanie lub zalakowanie. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowane w następujący sposób:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/ME/003/2021
Nie otwierać przed 26.02.2021 godz. 14.00

9.15 Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert składając kolejną zamkniętą kopertę, zgodnie z punktem 9.13 SIWZ dodając odpowiednio słowo „Zmiana” lub „Wycofanie”.

9.16 Oferent nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

10. SKŁADANIE OFERT:

10.1 Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na adres siedziby Spółki lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

10.2 Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest, aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

10.3 Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2021 r. o godzinie 14:00.

10.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. WERYFIKACJA I OCENA OFERT:

11.1 Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej.

11.2 W toku analizy formalnej i merytorycznej ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień oraz negocjować warunki złożonych przez nich ofert.

11.3 W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent może zostać powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

11.4 Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione na prośbę Zamawiającego zostaną odrzucone.

11.5 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Oferowana cena netto za wykonanie dokumentacji 80 % 
Termin realizacji 5 % 
Referencje 5 % 
Ocena koncepcji 10%

11.6 Zamawiający po zapoznaniu się z warunkami złożonych ofert oraz przeprowadzeniu ich weryfikacji i oceny wybierze najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyskała najwyższą ocenę spośród ofert w wybranym przez Zamawiającego wariancie, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w pkt 12.5 SIWZ.

12. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

12.1 Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

12.2 Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.

12.3 Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.

12.4 O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

12.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

12.6 Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem Zamawiającego bądź jego następców prawnych.

12.7 Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

12.8 W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu Oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.

13. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

13.1 W sprawach formalnych oraz w zakresie dotyczącym ustalenia terminu wizji lokalnej:

13.2 W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej: Dział Helpdesk e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##, tel.: (71) 787 35 34; (71) 787 37 27; (71) 787 37 57.

Wyszukiwarka