Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2021-12-01
Zamknięcie
2021-12-10
Grupa Azoty Chorzów
Zakup i dostawa Oleju Napędowego w ilości ok. 8200 litrów na okres 12 miesięcy dla Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Chorzów
Nr przetargu SIWZ/HZ/02/11/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa oleju napędowego zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w załączniku nr 3 do SIWZ dla ilości około 8200 litrów na okres 12 miesięcy. Dostawa polegać będzie na uzupełnieniu poziomu paliwa lokomotyw, tankując je bezpośrednio z cysterny.  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne informacje do wykonania odbioru w Systemie rejestracji i monitorowania przewozu towarów (SENT) do każdorazowej dostawy.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy.

Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r..

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia realizacji usługi może ulec przesunięciu w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej wyłaniającej Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku przedmiot umowy realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia wskazanego przez Zamawiającego, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu nastąpi  nie wcześniej  niż  w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie w przedmiocie dostaw oleju napędowego trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, o wartości nie niższej niż 400.000,00 zł netto,

CENY OFERTY

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto , cyfrowo i słownie.

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ceny całkowitej z akcyzą za ilości wskazane w przedmiocie zamówienia oraz  ceny jednostkowej (PLN/litr) z doliczonymi kosztami transportu.

Cena ofertowa obejmuje transport do miejsca dostawy, w tym: załadunek, przewóz oraz ubezpieczenie na czas przewozu, a także usługę tankowania zbiorników lokomotyw w miejscu przeznaczenia.

Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wymagania podstawowe.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi mieć formę pisemną.
 3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
 4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 6. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu  stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
 7. Nie dopuszcza się złożenie oferty wspólnej.
 8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobą wyznaczoną do kontaktu.
 9. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
 10. Żadne dokumenty wchodzące w skład  oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- pełnomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

- referencje z ostatnich 4 lat z wykonania  przynajmniej  jednego  zamówienia w zakresie dostaw oleju napędowego trwającego nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, o wartości nie niższej niż 400.000,00 zł netto

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta w formie pisemnej może zostać przesłana na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com  lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Zarządu Spółki.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej  kopercie w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie ul. Narutowicza 15 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
z dopiskiem: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SIWZ/HZ/02/11/2021
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.12.2021 PRZED 12:00

Ofertę można również złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/
W przypadku złożenia oferty zarówno w postaci pisemnej jak i elektronicznej wymagane jest aby oferty były identyczne pod względem zawartości i oferowanych warunków. W przeciwnym wypadku oferta może zostać odrzucona.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2021 godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Głównym kryterium oceny oferty są cena i zachowanie parametrów technicznych przedstawionych w specyfikacji

ZASTRZEŻENIA DODATKOWE:

1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.

 1. Postępowanie jest niejawne dla Oferentów.
 2. Oceny ofert i wyniki postępowania mają charakter poufny i nie będą udostępniane Oferentom.
 3. O wyborze oferty lub jej odrzuceniu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem, niedokonania wyboru oferty
  i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
  o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu
 5. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.
 6. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 7. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru oferty dla części oferowanego zakresu. 
 8. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert i z powyższego względu oferenci pozostają związani warunkami złożonych ofert w całym okresie ich ważności bez względu na powiadomienie o wynikach postępowania, a art. 703 §1 k.c. nie ma zastosowania.
 9. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia do Umowy kar umownych za nieterminowe wykonanie Umowy w wysokości do 1% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia.
 10. Przewiduje się, że umowa wraz z załącznikami będzie miała formę elektroniczną i po stronie Zamawiającego będzie podpisywana wyłącznie przy użyciu podpisów elektronicznych

INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

a) w sprawach formalnych i technicznych  
Tomasz Kir tel. kom. 575 600 564,  ##idbpho.zxg#at#vgjeppodin.rdb##

b) w sprawach związanych z Platformą Zakupową: Dział Helpdesk Nr tel.: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57 e-mail: ##wtaesthz#at#advxcigpst.cti##

Wyszukiwarka