Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Preambuła

Mając na uwadze, że  Zakłady Azotowe „Chorzów S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny oraz zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, oraz że  Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oczekuje stosowania podobnych postaw i standardów od wszystkich swoich Partnerów biznesowych w ramach współpracy, tworzy się Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych Zakładów Azotowych Chorzów  S.A.

§1.
Definicje i skróty

Grupa Azoty S.A. – spółka dominująca w Grupie Azoty z siedzibą w Tarnowie.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty – grupa kapitałowa, jeden organizm gospodarczy nieposiadający własnej osobowości prawnej, który tworzą Grupa Azoty S.A. oraz autonomiczne prawnie spółki powiązane poprzez podporządkowanie kapitałowe lub organizacyjne Grupie Azoty S.A. i przez nią kontrolowane w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji.

ZACH - spółka Zakłady Azotowe Chorzów  S.A.

GA ZAP- spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Kierownictwo – Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej ZACH .

Kodeks etyki – Kodeks postępowania etycznego w ZACH .

Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych – niniejszy Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych ZACH.

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie w sposób bezpośredni lub pośredni Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej, dla siebie lub innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu czynności służbowej (w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej).

Korzyść majątkowa – przedmioty lub działania, które prowadzą do uzyskania jakichkolwiek nienależnych lub nieuzasadnionych przysporzeń o charakterze majątkowym (których wartość da się wyrazić w pieniądzu) dla siebie lub dla innej osoby, m.in. prezenty, posiłki, zaproszenia na wydarzenia sportowe czy kulturalne, darowizna, zwolnienie z długu czy wygranie przetargu.

Korzyść osobista – nienależne lub nieuzasadnione przysporzenia o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby lub innych osób z nią powiązanych, m.in. obietnica zatrudnienia danej osoby czy awansu dla osoby najbliższej, zagraniczne stypendium, odznaczenie orderem czy kontakty seksualne.

Koordynator ds. zarządzania zgodnością – wyznaczona przez Zarząd osoba w strukturze ZACH  odpowiedzialna m.in. za prowadzenie lub koordynowanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości lub nadużyć.

Partner biznesowy – każdy kontrahent (tj. dostawca, usługodawca lub odbiorca produktów lub usług spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty), reprezentant (tj. podmiot lub osoba reprezentująca ZACH  lub Grupę Kapitałową Grupa Azoty w kontaktach z kontrahentami lub organami państwa, np. konsultant, kancelaria prawnicza), pośrednik (tj. podmiot lub osoba, która wspiera ZACH  lub Grupę Kapitałową Grupę Azoty w pozyskiwaniu kontrahentów lub sprzedaje produkty lub usługi w imieniu ZACH  lub Grupy Kapitałowej Grupa Azoty) lub inny podmiot, z którym ZACH  lub Grupa Kapitałowa Grupa Azoty mają jakąkolwiek relację biznesową.

Polityka prezentowa – Polityka wręczania i przyjmowania prezentów w ZACH.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości – Polityka zgłaszania nieprawidłowości w ZACH.

Pracownik – Kierownictwo oraz każda osoba zatrudniona przez ZACH na podstawie umowy o pracę, bądź też współpracująca z ZACH na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Prezes – Prezes Zarządu ZACH  nadzorujący Koordynatora ds. zarzadzania zgodnością.

§2.
Cel Kodeksu postępowania dla Partnerów biznesowych

 1. Celem Kodeksu postępowania dla Partnerów biznesowych jest przedstawienie standardów oraz zasad prowadzenia działalności przez Partnerów biznesowych, których przestrzegania oczekuje ZACH . Są to podstawowe wymagania wobec Partnerów biznesowych, przede wszystkim w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad i przepisów prawa pracy, ochrony środowiska, ochrony konkurencji i konsumentów, jak również zasad uczciwości i przejrzystości w prowadzonej działalności.
 2. Dla osiągnięcia wskazanego celu, Kierownictwo ZACH  niniejszym przekazuje Partnerom biznesowym do zapoznania się Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych. Reguły zawarte w tym Kodeksie powinny stanowić fundament współpracy Partnerów biznesowych z ZACH , która to współpraca będzie oparta na partnerstwie, wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§3.
Zasady i wartości stosowane przez ZACH

 1. Fundamentem wszelkich działań oraz elementem strategii ZACH  jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. ZACH  minimalizuje oddziaływanie na otoczenie (środowisko naturalne), doskonali systemy zarządzania, prowadzi otwartą politykę informacyjną i dialog ze społecznością lokalną oraz dba o bezpieczeństwo Pracowników.
 2. ZACH  prowadzi działalność w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, a także z poszanowaniem zasad i zwyczajów handlowych.
 3. ZACH  efektywnie przeciwdziała dyskryminacji w sferze zatrudnienia, eliminuje przypadki łamania praw człowieka, przeciwdziała Korupcji oraz dba o ochronę środowiska naturalnego.
 4. ZACH  prowadzi działalność w oparciu o wartości szczegółowo opisane w Kodeksie etyki:  Gospodarność, Profesjonalizm, Współpracę, Szacunek i Transparentność.
 5. Do przestrzegania tych, a także innych wartości określonych w Kodeksie etyki zobowiązani są wszyscy Pracownicy ZACH , w tym Kierownictwo, a także Partnerzy biznesowi, akcjonariusze oraz pozostali interesariusze.

§4.
Reguły postępowania dla Partnera biznesowego

Mając na uwadze wskazane zasady i wartości, Partner biznesowy jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa w całym łańcuchu dostaw w ramach prowadzonej działalności,
 2. przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania ich łamaniu w całym łańcuchu dostaw w ramach prowadzonej działalności,
 3. niebrania udziału w procederze Korupcji (bez znaczenia na jej formę lub rodzaj) zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla Korupcji”,
 4. niefinansowania partii politycznych i ich przedstawicieli, oraz kandydatów na stanowiska publiczne,
 5. respektowania reguł oraz zasad wskazanych w sekcji dotyczącej wręczania prezentów Pracownikom ZACH  dostępnej na stronie internetowej spółki,
 6. prowadzenia działalności sponsoringowej w sposób transparentny, który nie może mieć na celu chęci uzyskania Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej,
 7. przestrzegania zasad uczciwej konkurencji (w tym przepisów prawa ochrony konkurencji),
 8. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 9. unikania wszelkich sytuacji konfliktu interesów (w tym potencjalnego),
 10. traktowania ludzi uczciwie, z szacunkiem i poszanowaniem ich godności,
 11. przestrzegania podstawowych praw pracowniczych, w szczególności dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także zapewnianie pracownikom prawa do zrzeszania i organizowania się,
 12. niedyskryminacji pracowników,
 13. niezatrudniania dzieci i niekorzystania z ich pracy,
 14. niestosowania pracy niewolniczej i przymusowej,
 15. dbania o ochronę środowiska naturalnego, w tym minimalizowania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, co powinno polegać przede wszystkim na:
  1. stosowaniu racjonalnego systemu zarządzania środowiskiem naturalnym,
  2. posiadaniu aktualnych wymaganych prawem pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności,
  3. dopełnianiu wszelkich obowiązków rejestracyjnych,
  4. minimalizowaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby,
  5. zmniejszaniu ryzyka środowiskowego poprzez podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych oraz interwencyjnych,
  6. korzystaniu z zasobów naturalnych w sposób oszczędny, z poszanowaniem prawa innych podmiotów do używania tych samych zasobów,
 16. unikania stosowania surowców, produktów i materiałów pochodzących ze stref konfliktu,
 17. propagowania reguł postępowania określonych w Kodeksie postępowania dla Partnerów biznesowych wśród własnych partnerów biznesowych.

§5.
Oczekiwania ZACH  i sygnalizowanie nieprawidłowości

 1. ZACH  oczekuje, że Partner biznesowy jest zaangażowany w przestrzeganie wskazanych reguł postępowania oraz standardów etycznych, co najmniej w zakresie określonym w Kodeksie postępowania dla Partnerów biznesowych lub równoważnym.
 2. ZACH  oczekuje, że Partner biznesowy będzie stosował wobec swoich partnerów biznesowych co najmniej takie same reguły oraz standardy etyczne, jak te określone w Kodeksie postępowania dla Partnerów biznesowych.

ZACH  posiada system zgłaszania nieprawidłowości. Chroni także sygnalistów, tj. osoby, które w dobrej wierze dokonują zgłoszenia (potencjalnej) nieprawidłowości. Sygnalistą może być każdy, w tym Pracownik czy Partner biznesowy. Informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu nieprawidłowości w działalności ZACH  należy kierować do Koordynatora ds. zarządzania zgodnością za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ##hnvcpaxhip#at#podinrwdgodl.ea##, lub pod numerem telefonu: +48 533 929 490 , lub do Prezesa.

Wyszukiwarka