Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akcjonariusze
Akcjonariusze

W ślad za Ustawą z dnia 06.09.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. wprowadza na swojej stronie internetowej podstronę  na której bedą prezentowane ogłoszenia oraz artykuły wynikające wprost z przepisów prawa, a dedykowane szczególnie akcjonariuszom Spółki.

Uruchamiamy także skrzynkę pocztową ##pzrydcpgxjhot#at#podinrwdgodl.ea##, która umożliwi kontakt osobom zainteresowanym wynikami finansowymi spółki. Skrzynka będzie obsługiwana przez Biuro Zarządu Grupy Azoty Chorzów.

Komunikat nr 1/06/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 23 czerwca 2020 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zwołuje na dzień 23.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Odbędzie się ono w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu 23.06.2020 r. o godz. 9:00, w sali nr 20.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019 oraz nierozliczonej straty z lat ubiegłych z tytułu zmian MSSF.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz z oceną sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem za rok obrotowy 01.01.2019 r. – 31.12.2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
 14. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej ogłoszenie, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wyszukiwarka