Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akcjonariusze
Akcjonariusze

W ślad za Ustawą z dnia 06.09.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. wprowadza na swojej stronie internetowej podstronę  na której bedą prezentowane ogłoszenia oraz artykuły wynikające wprost z przepisów prawa, a dedykowane szczególnie akcjonariuszom Spółki.

Uruchamiamy także skrzynkę pocztową ##pzrydcpgxjhot.oprw#at#vgjeppodin.rdb##, która umożliwi kontakt osobom zainteresowanym wynikami finansowymi spółki. Skrzynka będzie obsługiwana przez Biuro Zarządu Grupy Azoty Chorzów.

Komunikat nr 2/06/2023 - przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zwołanego na dzień 29.06.2023 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r. na godzinę 9:00 ogłosiło przerwę w obradach do dnia 27 lipca 2023 r. do godziny 9:00.

Po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane nadal w siedzibie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”  S.A. w Puławach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

Przerwa została ogłoszona na wniosek Akcjonariusza Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  z  siedzibą w Puławach.

Komunikat nr 1/06/2023 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 29 czerwca 2023 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu  29.06.2023r. o godz. 9:00, w sali nr 20 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdań, ocen Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 kończący się 31.12.2022r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 kończący się 31.12.2022r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 kończący się 31.12.2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej ogłoszenie, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Komunikat nr 1/06/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 23 czerwca 2020 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zwołuje na dzień 23.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Odbędzie się ono w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu 23.06.2020 r. o godz. 9:00, w sali nr 20.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019 oraz nierozliczonej straty z lat ubiegłych z tytułu zmian MSSF.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz z oceną sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem za rok obrotowy 01.01.2019 r. – 31.12.2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
 14. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej ogłoszenie, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Komunikat nr 2/06/2020 - zmiana adresu e-mail do komunikacjiRozwiń

W dniu 17.07.2020r. został dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący zmiany adresu e-mail do komunikacji z akcjonariuszami.

Obecnie do komunikacji ze spółką prosimy używać adresu: ##pzrydcpgxjhot.oprw#at#vgjeppodin.rdb##.

Powyższa zmiana jest konsekwencją zmiany nazwy spółki na Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz przejścia na domenę @grupaazoty.com.

Komunikat nr 3/08/2020 - Wezwanie nr 1Rozwiń

Wezwanie akcjonariuszy Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Chorzowie, pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Komunikat nr 4/09/2020 - Wezwanie nr 2Rozwiń

Wezwanie akcjonariuszy Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji


Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich dematerializacji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Chorzowie, pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.


Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.


Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Komunikat nr 5/09/2020 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 20 październik 2020 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1, § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust.1 pkt 10 lit. a) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.10.2020r. w sali nr 20 o godz. 11:00 w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na otwarcie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa instalacji technologicznej do produkcji inhibitora ureazy o wydajności 1000 t wyrobu na rok” i zawarcie umowy z wykonawcą,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Spółki w postaci 68 wagonów towarowych w tym: 54 cystern kolejowych typu 406R, 10 cystern kolejowych typu 422R oraz 4 platform typu 424Z stanowiących własność Spółki,
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komunikat nr 6/10/2020 - Wezwanie nr 3Rozwiń

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Chorzowie, pod adresem ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. 

Komunikat nr 7/10/2020 - Wezwanie nr 4Rozwiń

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Chorzowie, pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Komunikat nr8/11/2020 - Wezwanie nr 5Rozwiń

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Chorzowie pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest piątym, ostatnim wezwaniem.

 

Komunikat nr 1/05/2021 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 18 czerwca 2021 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu  18.06.2021 r. o godz. 11:00, w sali nr 20 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 kończący się 31.12.2020r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 kończący się 31.12.2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 kończący się 31.12.2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komunikat nr 1/06/2022 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 20 czerwca 20221 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu  20.06.2022 r. o godz. 9:00, w sali nr 20 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 kończący się 31.12.2021r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 kończący się 31.12.2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 kończący się 31.12.2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwarka