Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akcjonariusze
Akcjonariusze

W ślad za Ustawą z dnia 06.09.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. wprowadza na swojej stronie internetowej podstronę  na której bedą prezentowane ogłoszenia oraz artykuły wynikające wprost z przepisów prawa, a dedykowane szczególnie akcjonariuszom Spółki.

Uruchamiamy także skrzynkę pocztową ##pzrydcpgxjhot.oprw#at#vgjeppodin.rdb##, która umożliwi kontakt osobom zainteresowanym wynikami finansowymi spółki. Skrzynka będzie obsługiwana przez Biuro Zarządu Grupy Azoty Chorzów.

Komunikat nr 1/06/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 23 czerwca 2020 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zwołuje na dzień 23.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Odbędzie się ono w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu 23.06.2020 r. o godz. 9:00, w sali nr 20.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019 oraz nierozliczonej straty z lat ubiegłych z tytułu zmian MSSF.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz z oceną sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem za rok obrotowy 01.01.2019 r. – 31.12.2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
 14. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej ogłoszenie, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Komunikat nr 2/06/2020 - zmiana adresu e-mail do komunikacjiRozwiń

W dniu 17.07.2020r. został dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący zmiany adresu e-mail do komunikacji z akcjonariuszami.

Obecnie do komunikacji ze spółką prosimy używać adresu: ##pzrydcpgxjhot.oprw#at#vgjeppodin.rdb##.

Powyższa zmiana jest konsekwencją zmiany nazwy spółki na Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz przejścia na domenę @grupaazoty.com.

Komunikat nr 3/08/2020 - Wezwanie nr 1Rozwiń

Wezwanie akcjonariuszy Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Chorzowie, pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Komunikat nr 4/09/2020 - Wezwanie nr 2Rozwiń

Wezwanie akcjonariuszy Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji


Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich dematerializacji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Chorzowie, pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.


Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.


Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Komunikat nr 5/09/2020 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 20 październik 2020 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1, § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust.1 pkt 10 lit. a) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.10.2020r. w sali nr 20 o godz. 11:00 w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na otwarcie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa instalacji technologicznej do produkcji inhibitora ureazy o wydajności 1000 t wyrobu na rok” i zawarcie umowy z wykonawcą,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Spółki w postaci 68 wagonów towarowych w tym: 54 cystern kolejowych typu 406R, 10 cystern kolejowych typu 422R oraz 4 platform typu 424Z stanowiących własność Spółki,
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komunikat nr 6/10/2020 - Wezwanie nr 3Rozwiń

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Chorzowie, pod adresem ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. 

Komunikat nr 7/10/2020 - Wezwanie nr 4Rozwiń

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Chorzowie, pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Komunikat nr8/11/2020 - Wezwanie nr 5Rozwiń

Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Chorzowie pod adresem: ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00. Posiadane dokumenty akcji należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.

Nadto informujemy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest piątym, ostatnim wezwaniem.

 

Komunikat nr 1/05/2021 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 18 czerwca 2021 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu  18.06.2021 r. o godz. 11:00, w sali nr 20 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 kończący się 31.12.2020r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 kończący się 31.12.2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 kończący się 31.12.2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komunikat nr 1/06/2022 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 20 czerwca 20221 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, w dniu  20.06.2022 r. o godz. 9:00, w sali nr 20 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 kończący się 31.12.2021r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 kończący się 31.12.2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 kończący się 31.12.2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k. s. h.
 13. Informacja Zarządu w sprawie udzielonych akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem informacji dotyczących działalności Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwarka