Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
System zarządzania jakością i Certyfikaty
System zarządzania jakością i Certyfikaty

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. prowadzi swą działalność w oparciu o sprawdzone normy. Potwierdzają to zdobyte certyfikaty, przeprowadzone kontrole oraz wprowadzone wewnętrzne regulacje. 

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje o wprowadzonych systemach zarządzania jakością oraz certyfikacjach, które przeszliśmy podczas kontroli.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i ŚrodowiskowegoRozwiń

Podejmując współpracę z dostawcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami, opieramy ją na wzajemnnie korzystnych relacjach. W ten sposób budujemy dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. i pragniemy zachować w otoczeniu wizerunek wiarygodnego, odpowiedzialnego i przyjaznego partnera biznesowego. Prowadząc projektowanie, produkcję, sprzedaż wyrobów chemicznych, nawozów oraz dodatkow do żywności, z determinacją dązymy do satysfakcji naszych klientów z jakości dostarczonych wyrobów oraz ich zadowolenia z solidnej i kulturalnej obsługi, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. 

Zintegrowany System Zarządzania JakościąRozwiń

Działalność Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych, nawozów oraz dodatków do żywności objęta jest Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001 oraz 14001. Celem stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością jest zapewnienie spełniania przyjętych do realizacji wymagań Klientów i innych stron zainteresowanych, zapewnienie satysfakcji naszych klientów z jakości dostarczonych wyrobów przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

System Zarządzania Bezpieczeństwem ŻywnościRozwiń

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dostarczanych dodatków do żywności, w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. W ramach tego systemu stosowana jest Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz postępowanie zgodne z zasadami HACCP. Stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz działanie zgodnie z zaleceniami FAO/WHO Komisji Codex Alimentarius w wersji CAC/RCP1-1969, Rev. 4-2003 potwierdzono certyfikatem Nr 27/ASMS/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie zatwierdził Zakłady Azotowe Chorzów S.A. do prowadzenia działalności w zakresie produkcji azotanu potasu, jako substancji dodatkowej do żywności E 252 oraz w zakresie magazynowania i sprzedaży hurtowej paczkowanych środków spożywczych, nie wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych.

Zakładowa Kontrola Produkcji Wyrobu BudowlanegoRozwiń

W celu spełnienia zharmonizowanych wymagań Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania domieszki do betonu „Scalnit 50”, w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. stosowana jest Zakładowa Kontrola Produkcji tego wyrobu. W 2014r. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który jest notyfikowany w zakresie materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami Wspólnoty, po inspekcji przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym, wydał Certyfikat Zgodności ZKP dla wyrobu budowlanego, produkowanego zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

REACH i CLPRozwiń

Stosowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu wyrobów chemicznych odbywa się w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przy spełnieniu wymagań unijnych rozporządzeń REACH i CLP. Dzięki temu podczas użytkowania substancji chemicznych jest zapewnione bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska. Dostarczane substancje podlegają ocenie pod względem bezpieczeństwa chemicznego. Substancje stwarzające zagrożenie są sklasyfikowane i stosownie do klasyfikacji pakowane i oznakowane. Odbiorcom substancji chemicznych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, dostarczamy kartę charakterystyki, rozszerzoną o scenariusze narażenia dla zidentyfikowanych zastosowań. Karta charakterystyki zawiera informacje o zagrożeniach występujących podczas używania substancji oraz określa bezpieczne obchodzenie się z substancją i postępowanie w sytuacjach ewentualnego zagrożenia. Informacje dotyczące substancji, niezbędne do określenia i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka przekazujemy naszym odbiorcom również w przypadku, gdy karta charakterystyki nie musi być dostarczona. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. spełniają również obowiązek rejestracji substancji chemicznych nałożony rozporządzeniem REACH na producentów i importerów.

Certyfikat KoszernościRozwiń
Świadectwo Bezpieczeństwa bocznicy kolejowejRozwiń
System Zapewnienia Jakości Produkcji Rozwiń

AZOVILEN® G uzyskał pozytywną decyzję przyznawaną przez jednostkę notyfikowaną Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., potwierdzającą zgodność wyrobu z wymogami zawartymi w Załączniku IV dla modułu D1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. AZOVILEN® G  i otrzymał Certyfikat o Nr CE-D1/4/22/BS.

Wyszukiwarka