Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
19.02.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwały o odwołaniu następujących Członków Zarządu Spółki:

  • Pana Tomasza Hinca
  • Pana Mariusza Graba
  • Pana Filipa Grzegorczyka
  • Pana Grzegorza Kądzielawskiego
  • Pana Marcina Kowalczyka

Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady  Nadzorczej Pana Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od momentu podjęcia uchwały do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty S.A.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Pan Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu
Pan Zbigniew Paprocki – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk złożył oświadczenie, z którego wynika, że działalność przez niego wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy on w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Krzysztofa Kołodziejczyka, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do raportu bieżącego z 19 lutego br. Grupa Azoty S.A. przekazała informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Kołodziejczyka.

Wyszukiwarka