Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Antyzbrylacz organiczny PETRO AGS
Antyzbrylacz organiczny PETRO AGS

Grupa Azoty Chorzów

ANTYZBRYLACZ ORGANICZNY PETRO AGS - to mieszanina trzech soli sodowych kwasów alkilonaftalenosulfonowych o łącznej zawartości substancji czynnej minimum 95%.

Właściwości Rozwiń

Petro AGS stanowi jasnobrązowy proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Petroalkilonaftalenosulfoniany są uważane za hydrotropy powierzchniowo czynne. Wykazują cechy takie jak zwilżanie, pienienie, właściwości myjące i zmniejszające napięcie powierzchniowe. Posiadają doskonałą spłukiwalność, stabilność kwasową i zasadową, tolerancję na twardą wodę i stabilność w wysokich temperaturach.

Czynna substancja chemiczna; %(m/m)

Min. 95%

Sole (NaCl); %(m/m)

Max. 2,5%

Wilgoć (H2O); %(m/m)

Max. 2%

pH (5% roztworu)

7,5 - 10

Niesulfonowany olej %(m/m)

Max. 1,4%

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Antyzbrylacz Petro AGS stosuje się jako dodatek do sypkich substancji np. nawozów krystalicznych, soli w celu zabezpieczenia przed zbrylaniem się produktu.

Mieszanina może być również wykorzystywana jako środek dyspergujący.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Petro AGS pakowany jest w worki papierowe zawierające 22,68 kg produktu.

Szczelne opakowania przechowywać w suchych pomieszczeniach, w pokojowej temperaturze. Nie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności.

Środki ostrożnościRozwiń

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P264: Dokładnie umyć ciało po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Wyszukiwarka