Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Azotan sodu techniczny
Azotan sodu techniczny

Grupa Azoty Chorzów

Azotan sodu techniczny (saletra sodowa) to nieorganiczny związek chemiczny. Jest białą lub bezbarwną substancją, dobrze rozpuszczalną w wodzie.

Właściwości Rozwiń

Azotan sodu dostępny jest w postaci białych granuli.

 Czystość (jako NaNO3); %(m/m)

Min. 98%

Chlorki (Cl); %(m/m)

Max. 0,48%

Siarczany (SO4); %(m/m)

Max. 0,25%

Azotyny (NO2); %(m/m)

Max. 0,02%

Nadchlorany (ClO4); %(m/m)

Max. 0,1%

Potas (K); %(m/m)

1,8 – 2,3%

Arsen (As); ppm

< 1 ppm

Kadm (Cd); ppm

< 1 ppm

Chrom (Cr); ppm

< 1 ppm

Żelazo (Fe); ppm

< 5 ppm

Ołów (Pb); ppm

< 5 ppm

Rtęć (Hg); ppm

< 0,1 ppm

Substancje nierozpuszczalne; %(m/m)

<0,1%

Wilgoć; %(m/m)

<0,10%

Granulacja

1 – 4 mm

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Azotan sodu stosowany jest:

  • w przemyśle szklarskim i ceramicznym do wyrobu szkła i emalii,
  • do produkcji prochu, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych i sztucznych ogni,
  • do produkcji mieszanin i innych chemikaliów,
  • w produkcji farb i lakierów oraz jako środek przeciwdziałający zamarzaniu.
Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Azotan sodu pakowany jest do worków zawierających 25 kg substancji. Produkt może być również pakowany do worków typu Big-Bag o wartości 1000 kg.

Azotan sodu należy przechowywać wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła, płomieni i iskrzenia. Przechowywać z dala od substancji łatwopalnych lub palnych, reduktorów i silnych kwasów.

Przechowywanie dla worków 25 kg:

Przechowywanie dla worków typu Big-Bag 1000 kg:

Azotan sodu należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 1498, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID.

Środki ostrożnościRozwiń

Azotan sodu został sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 do następujących klas zagrożeń: substancja stała utleniająca kategorii 3, Działanie drażniące na oczy kategorii 2.

Azotan sodu został wymieniony w załączniku II rozporządzenia UE 2019/1148. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby, a także znaczące przypadki zniknięć i kradzieży należy zgłaszać do odpowiedniego krajowego punktu kontaktowego w ciągu 24 godzin od ich wykrycia.

Wyszukiwarka