Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy pozostałe

Azovilen G

Inhibitor ureazy

Grupa Azoty Chorzów

Azovilen G to płynny stabilizator azotu do stosowania jako dodatek do nawozów azotowych zawierających azot mocznikowy. Produkt nawozowy UE opracowany jest na bazie substancji czynnej NBPT, stężenie zostało dobrane tak, aby efektywność działania była optymalna. Zastosowanie jego obniża aktywność ureazy w glebie, co zapobiega nadmiernej (szybkiej) przemianie mocznika w amoniak i dwutlenek węgla redukując ich emisje do atmosfery. W rezultacie azot zastosowany w nawozie jest wykorzystany efektywniej, a wielkość plonowania oraz jego jakość ulegają poprawie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 5(C): INHIBITOR UREAZY

Zawiera 25% Triamidu kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego (NBPT)

Składniki produktu:

CMC 1 – Alkohol benzylowy (CAS 100-51-6)
CMC 1 – Gliceryna (CAS 56-81-5)
CMC 1 – Triamid kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego (NBPT) (CAS 94317-64-3)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Azovilen G przeznaczony jest do pokrywania granul mocznika celem ograniczenia emisji amoniaku.

Inhibitor ureazy (IU) zawiera 25% (m/m) substancji czynnej NBPT i może być dodawany do nawozów stałych, jeśli co najmniej 50% całkowitej zawartości azotu (N) w nawozie składa się z azotu pochodzącego z azotu mocznikowego. Minimalna i maksymalna zawartość IU wynosi 0,02 i 0,3 jako procent masy całkowitego azotu obecnego jako azot mocznikowy.

Rekomenduje się stosować 2,5 l produktu na tonę mocznika.

W przypadku mieszania dodatku z mocznikiem należy użyć mieszalnika do nawozów lub też innego sprzętu zapewniającego równomierny kontakt dodatku z nawozem. Urządzenie musi być czyste, suche i wolne od rdzy. Umieścić w mieszalniku odpowiednią ilość mocznika wraz z odpowiadającą mu ilością dodatku, mieszać, aż do jednolitego wymieszania nawozu z dodatkiem. Nie łączyć w czasie mieszania z innymi dodatkami nawozowymi. Dopuszcza się również natrysk przy użyciu dyszy dozujących na taśmach transportujących zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Azovilen G dostępny jest w pojemnikach wykonany z HDPE o pojemności 5l, 20l, 600l, 1000l.

Azovilen G należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przemarzaniem oraz wilgocią. Chronić przed spadkiem temperatury poniżej +15°C oraz wzrostem temperatury powyżej 40°C. Właściwości produktu mogą się zmienić jeżeli produkt będzie składowany przez dłuższy okres czasu poniżej oraz powyżej zalecanych temperatur.

Przechowywanie dla pojemników 5 l:

Przechowywanie dla pojemników 20 l:

Przechowywanie dla pojemników 1000 l:

Środki ostrożnościRozwiń

Zawiera: Triamid kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego NBPT
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280: Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

Wyszukiwarka